Aktualności

MASKONUR — przyjazny dla środowiska sposób na zużyte maseczki


Kli­ka dni temu swój debi­ut miał Maskonur, czyli spec­jal­ny kosz na zużyte masecz­ki. Pojem­nik został zapro­jek­towany tak, aby umożli­wiać oder­wanie gumek przed wyrzuce­niem jed­no­ra­zowej masecz­ki, a co za tym idzie ułatwiać seg­re­gację odpadów.

W wyniku pan­demii znacznie wzrosło zanieczyszcze­nie środowiska, w tym mórz i oceanów. Sza­cunkowo w ubiegłym roku do ziem­s­kich zasobów wod­nych trafiło ok. 1,5 mil­iar­da maseczek. Stanow­ią one przede wszys­tkim poważne zagroże­nie dla zwierząt. Stąd inspirac­ja do nada­nia wynalazkowi nazwy i designu, które będą przy­pom­i­nać o tym ważnym prob­lemie.

Zespół Maskonu­ra w naszej uczel­ni stanow­ią: Jarosław Kowalews­ki, Agniesz­ka Rzeźnik, Mateusz Dworak, dr Marcin Ciszews­ki, prof. Ania Garus-Pakows­ka i dr Paweł Ras­mus.

Rozwiązanie pow­stało na bazie współpra­cy Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii UM w Łodzi z pro­du­cen­tem koszy na śmieci ALDA Poland Sp z oo. oraz Orga­ni­za­cją Odzysku Opakowań Rekopol S.A.

Więcej o pro­jek­cie: https://maskonur.com/

 

  • Opublikowano: 10 sierpnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP