Aktualności

Meta łódzkiego Odjazdowego Bibliotekarza w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym


Prze­jazd Rowerowy Odjaz­dowy Bib­liotekarz to akc­ja skierowana do miłośników książek i porusza­nia się na dwóch kółkach, którzy mogą przy­jem­nie i akty­wnie spędz­ić popołud­nie w gronie osób o podob­nych pas­jach.

Prze­jazd wys­tar­tu­je 11 czer­w­ca, godz. 12.00, dworzec Łódź Fab­rycz­na i zakończy się w Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, przy ul.Muszyńskiego 2.

Orga­ni­za­torzy zaprasza­ją bib­liotekarzy, czytel­ników, miłośników książek, row­erzys­tów, rodziny z dzieć­mi, młodzież, dorosłych i seniorów, a także jeżdżące w ple­cakach, koszykach i przy­czep­kach zwierza­ki.

W pro­gramie przewidziano m. in.:

  • pamiątkowe grupowe zdję­cie na star­cie,
  • prze­jazd szlakiem łódz­kich bib­liotek i miejsc związanych z książką,
  • przys­tanek na chwilkę odpoczynku na tere­nie Bib­liote­ki Politech­ni­ki Łódzkiej.

Na wszys­t­kich uczest­ników czekać będzie wiele atrakcji i konkursów z nagro­da­mi.

Pod­czas Odjaz­dowego Bib­liotekarza moż­na będzie również wziąć udzi­ał w akcji bookcrossin­gowej! Przy­wiezione na wymi­anę książ­ki zebrane na star­cie zostaną uwol­nione na mecie.

Warto także prze­brać siebie i/lub swój row­er — odjaz­dowy pomarańc­zowy kolor to motyw prze­wod­ni raj­du!

To już ósma edy­c­ja akcji, która w 2010 r. rozpoczęła się w Łodzi. Dziś to ogólnopol­s­ka kam­pa­nia, w której udzi­ał bierze co roku blisko 250 miejs­cowoś­ci. Inic­ja­torką Odjaz­dowego Bib­liotekarza jest Pauli­na Milews­ka, spec­jal­ista ds. mar­ketingu Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 6 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP