Aktualności

Międzynarodowe Agendy Badawcze


Szanowni Państ­wo,

W związku z trwa­ją­cym naborem wniosków w pro­gramie Między­nar­o­dowe Agendy Badaw­cze – mod­uł dla wniosko­daw­ców planu­ją­cych real­iza­cję pro­jek­tów poza wojew­ództwem mazowieckim (MAB PWM), Fun­dac­ja na rzecz Nau­ki Pol­skiej serdecznie zaprasza oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku w tym konkur­sie, do udzi­ału w warszta­cie dla wniosko­daw­ców.

Pod­czas warsz­tatu zostaną omówione wyma­gania staw­iane wniosko­daw­com, jak również wymo­gi doty­czące pro­jek­tów oraz pro­ces składa­nia wniosków do pro­gra­mu MAB. Uczest­nikiem warsz­tatu może być potenc­jal­ny główny wniosko­daw­ca lub dru­gi wniosko­daw­ca w pro­jek­cie MAB oraz ewen­tu­al­nie oso­by wspier­a­jące wniosko­daw­ców w przy­go­towa­niu wniosków.

Uprze­jmie zachę­camy do zapoz­na­nia się z pro­gramem warsz­tatu oraz ze stroną pro­gra­mu MAB i prze­wod­nikiem dla wniosko­daw­cy w pro­gramie MAB.

Dzi­ał Pro­jek­tów,

Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 18 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP