Aktualności

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce


11 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Jak wynika z raportu She Figures 2018, opracowywanego na zlecenie Komisji Europejskiej, liczba kobiet w Europie realizujących się w ramach kariery naukowej powoli wzrasta. Jednak kobiety nadal są znacznie niedoreprezentowane, a ich potencjał nie jest w pełni rozpoznany i ceniony.
A jak sytuacja wygląda w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi?

Obecnie uczelnia zatrudnia więcej kobiet, stanowią one 65% zatrudnionych. Przewaga liczebna pań dotyczy wszystkich grup pracowniczych – nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, administracji i obsługi. Kobiety mają nieznaczną przewagę procentową wśród uniwersyteckiej kadr menedżerskiej (kierowników, dyrektorów jednostek administracyjnych oraz kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych) – 54%. Na czele trzech uczelnianych wydziałów stoją kobiety, stanowią one również większość wśród prodziekanów tych wydziałów.
Nasze badaczki kierują projektami naukowymi, publikują w uznanych czasopismach naukowych i otrzymują prestiżowe stypendia. W latach 2017 – 2020 kobiety kierowały 54. projektami krajowymi finansowanymi z Narodowego Centrum Nauki, natomiast mężczyźni 41. Spośród pracowników uczelni, którzy w latach 2017 – 2020 uzyskały stopień doktora habilitowanego, aż 68% stanowiły kobiety, a liczba uzyskanych w tym samym czasie profesur wyniosła 21 wśród kobiet i 19 wśród mężczyzn.

Nasza uczelnia wykonuje swoje zadania statutowe, realizując zasadę równości szans i niedyskryminacji. W 2019 r. otrzymaliśmy status HR Excellence in Research, który jest nie tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia polityki kadrowej i rekrutacyjnej, w tym monitorowania sytuacji równouprawnienia płci oraz podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans i zarządzania różnorodnością w uczelni – zaznacza prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

W uniwersytecie funkcjonują procedury związane z przestrzeganiem szeroko rozumianej równości i równouprawnienia – powołano Komisję ds. przeciwdziałania mobbingowi oraz wdrożono Przewodnik dobrych praktyk w procesie rekrutacji i zatrudniania.

Dokładamy również wszelkich starań, aby uwzględniać perspektywę płci w różnych obszarach i działaniach podejmowanych w uczelni. Organizujemy warsztaty poświęcone roli kobiet w nauce i edukacji, wprowadzamy udogodnienia pozwalające na łączenie pracy z życiem prywatnym, promujemy przykłady dobrych praktyk w celu wzmacniania pozycji kobiet w nauce.

Liczby i statystki są ważne, ponieważ pozwalają nam weryfikować efekty podejmowanych działań. Ważniejsze wydaje się być jednak codzienne kształtowanie kultury organizacyjnej naszej uczelni, opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i otwartości na różnorodność. Bycie liderem w obszarze równouprawnienia płci zobowiązuje. Będziemy dalej monitorować sytuację i promować pozytywne wzorce – podkreśla prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje realizację kolejnych działań w ramach wdrażania do praktyki akademickiej idei różnorodności oraz konsekwentne monitorowanie sytuacji w obszarze przestrzegania zasad równości i zapobiegania dyskryminacji.

  • Opublikowano: 12 lutego 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!