Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Dzień Położnych


Szanowne Koleżan­ki i Koledzy,

z okazji dzisiejszego Świę­ta — Między­nar­o­dowego Dnia Pielęg­niarek i Dnia Położnych składam wszys­tkim, w imie­niu Zarzą­du Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Pielęg­niarskiego Odd­zi­ał w Łodzi najserdeczniejsze życzenia — spełnienia zawodowego, pozy­ty­wnego środowiska pra­cy i radoś­ci z tego co robimy.

Pielęg­niar­ki są lid­era­mi zmi­an, ich pra­ca jest niezbęd­na dla osiąg­nię­cia Zrównoważonych Celów Roz­wo­ju ONZ, każdego dnia będąc najbliżej swoich podopiecznych są ich głosem — adwokata­mi w otacza­ją­cym środowisku i dzię­ki ich zaan­gażowa­niu — codzi­en­nej trud­nej pra­cy, możli­we jest  dobre funkcjonowanie naszych klientów/ pac­jen­tów w sytu­ac­jach kryzysowych.

Naucza­jąc stu­den­tów przy­go­tu­je­my ich do tego trud­nego zada­nia, ksz­tał­tu­je­my ich kom­pe­tenc­je do tego, aby być dobry­mi pielęg­niarka­mi.
Życzę, aby ten dzień i kole­jne były radosne i cieszyły naj­drob­niejszy­mi nawet osiąg­nię­ci­a­mi. Życzę atmos­fery w pra­cy sprzy­ja­jącej roz­wo­jowy zawodowe­mu — zawodowe­mu spełnie­niu.

Wszys­tkiego najlep­szego dla Pielęg­niarek i Położnych oraz przyszłych pielęg­niarek i położnych — naszych stu­den­tów.
Załączam także życzenia od Europe­jskiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Pielęg­niarek.

w imie­niu Zarzą­du
dr Doro­ta Kilańs­ka
prze­wod­niczą­ca ZO PTP, Odd­zi­ał w Łodzi

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP