Aktualności

I miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską PTEZ


Miło nam poin­for­mować, iż dyser­tac­ja nt. Zarządzanie jakoś­cią  szpi­tal­nych świad­czeń zdrowot­nych w wojew­ództwie łódzkim autorstwa dr n. o zdrowia Anny Rybar­czyk-Szwa­jkowskiej, której pro­mo­torem był prof. Romuald Hol­ly zdobyła I miejsce w konkur­sie na najlep­szą pracę dok­torską z zakre­su ekonomi­ki i zarządza­nia ochroną zdrowia Pol­skiego Towarzyst­wa Ekonomi­ki Zdrowia.

Lau­re­atce i Pro­mo­torowi serdecznie grat­u­lu­je­my!

31._iv_wzc_105

  • Opublikowano: 11 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP