Aktualności

MINIATURA – 8. edycja konkursu NCN na małe granty otwarta


Szanowni Państ­wo,

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, że dnia 1 lutego 2024 r.  Dyrek­tor NCN ogłosił konkurs MINIATURA 8 na real­iza­cję poje­dynczych dzi­ałań naukowych takich jak bada­nia wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badaw­cze albo kon­sul­ta­cyjne. Budżet konkur­su wynosi 20 mln zło­tych. Dzi­ałanie naukowe w tej edy­cji może być real­i­zowane poprzez więcej niż jed­ną z form wymienionych powyżej pod warunk­iem, że jest to uza­sad­nione mery­to­rycznie, niezbędne do real­iza­cji tego dzi­ała­nia i konieczne do osiąg­nię­cia założonych celów.

Pod­sta­wowym celem konkur­su jest finan­sowe wspar­cie dzi­ała­nia naukowego służącego przy­go­towa­niu przyszłego pro­jek­tu badaw­czego planowanego do złoże­nia w konkur­sach NCN, innych konkur­sach ogól­nokra­jowych lub między­nar­o­dowych. W konkur­sie moż­na uzyskać środ­ki finan­sowe w wysokoś­ci od 5 000 do 50 000 zł na real­iza­cję dzi­ała­nia naukowego trwa­jącego do 12 miesię­cy. O środ­ki może ubie­gać się pod­miot, w którym zatrud­niony jest badacz:

 1. posi­ada­ją­cy w swoim dorobku co najm­niej jed­ną opub­likowaną pracę lub co najm­niej jed­no doko­nanie artysty­czne lub artysty­czno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień dok­to­ra nie wcześniej niż 1 sty­cz­nia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgod­nie z zasada­mi określony­mi w § 5 pkt 5 lit. a reg­u­laminu. W przy­pad­ku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień dok­to­ra, datą odniesienia jest data uzyska­nia pier­wszego z nich.

Oso­ba wskazana jako real­izu­ją­ca dzi­ałanie musi być zatrud­niona w momen­cie złoże­nia wniosku w jed­nos­tce wniosku­jącej na pod­staw­ie umowy o pracę. Nie może być kierown­ikiem pro­jek­tu finan­sowanego przez NCN, lau­re­atem konkur­su na staże (w tym FUGA i UWERTURA) lub ETIUDA, ani równole­gle ubie­gać się o finan­sowanie w innym konkur­sie NCN w charak­terze wniosko­daw­cy, kierown­i­ka pro­jek­tu lub kandy­da­ta na staż.

Tryb naboru i oce­ny wniosków w konkur­sie MINIATURA różni się od pozostałych konkursów NCN. Wnios­ki przyj­mowane będą w okre­sie od początku lutego do koń­ca lip­ca i przekazy­wane do oce­ny na bieżą­co, a wyni­ki będą ogłaszane w przedzi­ałach miesięcznych.

Warto pamię­tać, że środ­ki dostęp­ne w konkur­sie (20 mln zł) dzielone są pro­por­cjon­al­nie na liczbę miesię­cy naboru – w każdym miesiącu dostęp­na jest taka sama pula. W związku z tym zachę­camy do składa­nia wniosków wcześniej niż w ostat­nim miesiącu naboru, aby uniknąć nieotrzy­ma­nia finan­sowa­nia wyłącznie z powodu braku środ­ków w puli tego miesią­ca.

Nabór wniosków może zostać wstrzy­many, jeżeli łącz­na kwo­ta wnioskowanych środ­ków przekroczy dwukrot­nie budżet konkur­su, czyli wyniesie pon­ad 40 mln zł.

Oce­ny mery­to­rycznej wniosków dokonu­ją członkowie zespołu ekspertów powołanego przez Radę NCN w konkur­sie MINIATURA 8. Oce­na jest jed­noetapowa, dla każdego wniosku eksper­ci sporządza­ją nieza­leżnie trzy oce­ny na pod­staw­ie ustalonych kry­ter­iów. Ostate­cz­na decyz­ja dla poje­dynczego wniosku zostanie wydana w ciągu pię­ciu miesię­cy od jego złoże­nia.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elek­tron­icznej za pośred­nictwem sys­te­mu OSF, dostęp­nego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgod­nie z pro­ce­durą składa­nia wniosków. Zasady składa­nia wniosków wyjaśnione są w wyty­cznych doty­czą­cych wypeł­ni­a­nia wniosków w konkur­sie MINIATURA 8 w sys­temie OSF.

Nabór wniosków prowad­zony jest w okre­sie od 1 lutego 2024 r. do 31 lip­ca 2024 r. do godz. 16:00

Prosimy o zapoz­nanie się z doku­men­tacją konkur­sową zawartą w ogłosze­niu:

Doku­men­tac­ja konkur­sowa

 1. Warun­ki oraz reg­u­lamin przeprowadza­nia konkur­su MINIATURA
 2. Pan­ele NCN
 3. Kat­a­log kosztów w dzi­ała­ni­ach naukowych finan­sowanych przez Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki w konkur­sie MINIATURA
 4. Wzór for­mu­la­rza wniosku
 5. Wyty­czne doty­czące wypeł­ni­a­nia wniosków w konkur­sie MINIATURA 8 w sys­temie OSF
 6. Pomoc pub­licz­na
 7. Wyty­czne dla wniosko­daw­ców do uzu­peł­ni­a­nia for­mu­la­rza doty­czącego kwestii ety­cznych
 8. Wyty­czne do uzu­peł­ni­a­nia planu zarządza­nia dany­mi
 9. Kodeks NCN doty­czą­cy rzetel­noś­ci badań naukowych i stara­nia o fun­dusze na bada­nia
 10. Poli­ty­ka NCN doty­czą­ca Otwartego Dostępu do pub­likacji ze zmi­ana­mi
 11. Pro­ce­du­ra składa­nia wniosków

Prosimy o zwróce­nie uwa­gi na treść zakład­ki Najważniejsze zmi­any, gdzie zna­j­du­ją się infor­ma­c­je o zmi­anach wprowad­zonych w doku­men­tacji konkur­sowej w porów­na­niu do poprzed­niej edy­cji konkur­su, jak:

 • Dzi­ałanie naukowe może być real­i­zowane poprzez więcej niż jed­ną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjaz­du badaw­czego lub wyjaz­du kon­sul­ta­cyjnego pod warunk­iem, że jest to uza­sad­nione mery­to­rycznie, niezbędne do real­iza­cji tego dzi­ała­nia i konieczne do osiąg­nię­cia założonych celów.

W związku z inwazją Fed­er­acji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki usta­la, że we wnioskach składanych w konkur­sach Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki nie moż­na planować jakiejkol­wiek współpra­cy pod­miotów pol­s­kich z pod­mio­ta­mi rosyjski­mi. Zaplanowanie takiej współpra­cy będzie skutkować odrzuce­niem wniosku ze względów for­mal­nych.

Dodatkowe pomoc­ne infor­ma­c­je

 1. Nabór wniosków we wszys­t­kich konkur­sach jest prowad­zony za pośred­nictwem sys­te­mu elek­tron­icznego OSF (https://osf.opi.org.pl), nato­mi­ast wewnętrzne ter­miny i pro­ce­dury dla pro­jek­tów kra­jowych przed­staw­ione zostały poniżej.
 2. Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/SkrytkaESP
 1. Kosz­ty pośred­nie to kosz­ty pośred­nio związane z real­iza­cją dzi­ała­nia naukowego, niezbędne do praw­idłowej real­iza­cji umowy o finan­sowanie i wynoszą 10% kosztów bezpośred­nich.

Kosz­ty pośred­nie mogą zostać wyko­rzys­tane na kosz­ty kwal­i­fikowalne związane z udostęp­nie­niem pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie.

 1. Na potrze­by wypeł­ni­a­nia wniosku pro­jek­towego w zakre­sie kosz­to­ry­su odsyłamy do Kat­a­logu Usług ofer­owanych przez Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Badaw­cze:

20.04 Kat­a­log usług Cen­tral­nego Lab­o­ra­to­ri­um Badawczego.pdf

Osoba­mi do kon­tak­tu w spraw­ie usług ofer­owanych w ramach kat­a­logu są:

Zwierzę­tar­nia Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego: dominika.matusiak@umed.lodz.pl;

MOL­e­co­LAB Cen­trum Badań Moleku­larnych Chorób Cywiliza­cyjnych: tomasz.poplawski@umed.lodz.pl;

Uni­w­er­syteck­ie Lab­o­ra­to­ri­um Naukowe Core­Lab: jacek.szymanski@umed.lodz.pl.

Usłu­gi ofer­owane w ramach UMED nie są usługa­mi obcy­mi.

 1. W przy­pad­ku pro­jek­tów prowad­zonych z udzi­ałem pac­jen­tów lub mate­ri­ału bio­log­icznego pobranego od oso­by do celów naukowych, koszt ubez­pieczenia OC dla ekspery­men­tu medy­cznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośred­nich i może być ponie­siony wyłącznie z kosztów pośred­nich pro­jek­tu. Powyższy obow­iązek nakła­da ustawa z dnia 16 lip­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­tysty oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmi­any także w zakre­sie real­iza­cji ekspery­men­tów medy­cznych, w tym badań klin­icznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieru­chomoś­ci infor­mu­je­my, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zawarł umowę gen­er­al­ną w zakre­sie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny. Ubez­piecze­nie speł­nia wymo­gi określone w Roz­porządze­niu Min­is­tra Finan­sów, Fun­duszy i Poli­ty­ki Region­al­nej w spraw­ie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny z 23 grud­nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Roz­porządze­niem. Umowa doty­czy ekspery­men­tów prowad­zonych w ramach dzi­ałal­noś­ci naukowo-dydak­ty­cznej Uczel­ni.

 1. Wyty­czne dla wniosko­daw­ców do uzu­pełnienia for­mu­la­rza doty­czącego kwestii ety­cznych w pro­jek­cie badaw­czym
 2. W zakre­sie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wspar­cia udzieli Państ­wu mgr Agniesz­ka Goszczyńs­ka z Odd­zi­ału Bib­li­ografii i Bib­liometrii, (goszczynska@umed.lodz.pl) Pomoc­ne w tym względzie mogą okazać się wyty­czne NCN oraz infor­ma­c­je o RDM na stron­ie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r‑d-m/.

Wyty­czne do uzu­peł­ni­a­nia planu zarządza­nia dany­mi w pro­jek­cie badaw­czym 

 1. Poli­ty­ka NCN doty­czą­ca otwartego dostępu do pub­likacjize zmi­ana­mi.
 2. Kodeks NCN doty­czą­cy rzetel­noś­ci badań naukowych i stara­nia o fun­dusze na bada­nia
 3. Pro­ce­du­ra składa­nia wniosków

 

Pro­ce­dowanie wniosku w aplikacji pro­ce­sowej w PP

UWAGA!

Przy­go­towane i wygen­erowane z sys­te­mu OSF wnios­ki należy składać do wery­fikacji i pod­pisu za pośred­nictwem Aplikacji Pro­ce­sowej AP10 Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, do której instrukc­ja dostęp­na jest pod adresem:

https://studumedlodz.sharepoint.com/sites/BWP/SitePages/AP10-Projekty-badawczo-naukowe.aspx

W celu złoże­nia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygen­erować wniosek w sys­temie OSF, początkowo w wer­sji roboczej dla celów wery­fika­cyjnych.
 2. Uru­chomić w Process Por­talu Aplikację AP10, wybrać właś­ci­wy rodzaj pro­jek­tu,

następ­nie za pomocą przy­cisku DALEJ prze­jść do for­mu­la­rza Zgłoszenia Pro­jek­tu, wypełnić dane dot. pro­jek­tu i załączyć wniosek w wer­sji roboczej (wydruk roboczy) w celu wery­fikacji na poziomie Cen­trum Wspar­cia Nau­ki (CWN).

Na tym etapie proszę zapisać sobie przyp­isany do zada­nia numer Instancji, dzię­ki które­mu będą Państ­wo mogli później zlokali­zować swój wniosek w PP.

 1. Po pozy­ty­wnej wery­fikacji wniosku w wer­sji roboczej przez pra­cown­ików CWN, otrzy­ma­ją Państ­wo zadanie w PP pole­ga­jące na załącze­niu wniosku w wer­sji ostate­cznej. W celu jego real­iza­cji, należy zablokować do edy­cji wniosek w sys­temie OSF, wygen­erować jego final­ną wer­sję. Na tym etapie dodatkowo for­mu­la­rz aplika­cyjny w PP poprosi Państ­wa o podanie numeru wniosku, należy wów­czas podać nr ID wniosku, który zna­j­du­je się w stopce wniosku pobranego z OSF.

Doku­men­tac­ja zostanie raz jeszcze zwery­fikowana w CWN, przekazana do akcep­tacji Przełożonego Kierown­i­ka Pro­jek­tu, następ­nie zwery­fikowana pod wzglę­dem finan­sowym i pod­pisana przez oso­by upoważnione do reprezen­towa­nia Uczel­ni. Kierown­ik projektu/osoba zgłasza­ją­ca wniosek otrzy­ma pod­pisane doku­men­ty na służbowy adres mailowy.

Ważne! Nie ma już możli­woś­ci przesła­nia wniosku do pod­pisu drogą mailową. Po zakończe­niu całego pro­ce­su wery­fikacji a następ­nie akcep­tacji władz, podpisane doku­men­ty otrzy­ma­ją Państ­wo z adresu “UMED-Process­Portal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wyma­gane załączyć do wniosku w OSF, a następ­nie wysłać wniosek do NCN zgod­nie z Pro­ce­durą składa­nia wniosku do NCN dostęp­ną w doku­men­tacji konkur­sowej.

W przy­pad­ku pytań zachę­camy do kon­tak­tu pod adresem: ncn.cwn@umed.lodz.pl lub tele­fon­icznie http://cwn.umed.pl/zespol/

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 

Mate­ri­ały do pobra­nia:

Dane pod­mio­tu do wniosków NCN.docx

 

 • Opublikowano: 5 lutego 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP