Aktualności

Ministerstwo Zdrowia podsumowuje akcję informacyjną dotyczącą sieci szpitali.


30 czer­w­ca br. w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uczel­ni odbyła się kon­fer­enc­ja, orga­ni­zowana przez Min­is­terst­wo Zdrowia,  pod­sumowu­ją­ca akcję infor­ma­cyjną doty­czącą sieci szpi­tali.

Spotkanie rozpoczęła część pan­elowa “Sieć szpi­tali i co dalej? Wiz­ja sys­te­mu szpi­tal­nego  w per­spek­ty­wie najbliższych lat”.  Obok, dyrek­torów szpi­tali z Łodzi i regionu, w pan­elu udzi­ał wziął Min­is­ter Zdrowia Kon­stan­ty Radzi­wiłł oraz Rek­tor naszej Uczel­ni, prof. Radzisław Kordek.

W trak­cie kon­fer­encji dysku­towano również o szczegółowych kierunk­ach roz­wo­ju szpi­tal­nict­wa we współczes­nej medy­cynie, a także sys­temie zabez­pieczenia szpi­tal­nego w Polsce z per­spek­ty­wy uczest­ników sys­te­mu.

 

  • Opublikowano: 4 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP