Aktualności

Miś pod Szpitalną Choinkę


“Miś pod Szpi­tal­ną Choinkę” jest ogólnopol­skim pro­jek­tem real­i­zowanym przez Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland. Założe­niem akcji jest zbiór­ka pieniędzy na prezen­ty świąteczne dla dzieci spędza­ją­cych świę­ta w szpi­ta­lach, jed­nak już w zeszłym roku zmody­fikowal­iśmy nieco pro­jekt i w łódzkim Odd­ziale IFM­SA-Poland pod­jęliśmy się zbiór­ki środ­ków finan­sowych potrzeb­nych na reha­bil­i­tację podopiecznych łódz­kich hos­picjów domowych i stacjonarnych. W tym roku nato­mi­ast nasze zbiór­ki prag­niemy zad­edykować Łódzkiemu Hos­picjum dla Dzieci. Dzię­ki prowad­zonym przez nas akcjom planu­je­my uzbier­ać odpowied­nią ilość środ­ków finan­sowych na zakup sprzę­tu medy­cznego (m.in. res­pi­ra­to­ra) dla chorych pac­jen­tów z hos­picjum.

Prócz trady­cyjnych już zbiórek w akademikach i pod­czas imprez stu­denc­kich będziemy również obec­ni pod­czas Urban Christ­mas Fes­ti­val a Art_Inkubatorze ze spec­jal­nie na tę okazję przy­go­towanym stoiskiem z wielo­ma gadże­ta­mi od naszych życ­zli­wych Part­nerów.

Zachę­camy do śledzenia naszego fan­page’a, na którym na bieżą­co będziemy umieszczać wszelkie infor­ma­c­je doty­czące orga­ni­zowanych przez nas akcji i roz­wo­ju pro­jek­tu.

Serdecznie zaprasza­my do współpra­cy wszys­tkie firmy i insty­tuc­je, które chci­ały­by wesprzeć nas w naszych dzi­ała­ni­ach. Lista wspier­a­ją­cych nas Part­nerów cały czas się pow­ięk­sza.

Link do fan­page pro­jek­tu: https://www.facebook.com/Mi%C5%9B-pod-Szpitaln%C4%85-Choink%C4%99-IFMSA-Poland-Oddzia%C5%82-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-795298700526440/?fref=ts

mis-pch

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP