Aktualności

Młodzi w Łodzi — “Mam Pomysł na Biznes”


“Zacznij włas­ny biznes w Łodzi” — 22 czer­w­ca rozstrzyg­nię­to VIII edy­cję jed­nego z najbardziej rozpoz­nawal­nych konkursów na bizne­s­plan.

Celem inic­jaty­wy jest pro­moc­ja przed­siębior­czych postaw wśród młodych ludzi. Konkurs kierowany jest do osób, poszuku­ją­cych inspiracji i wspar­cia w staw­ia­n­iu pier­wszych kroków na ścieżce do włas­nego biz­ne­su.

W konkur­sie wzięły udzi­ał oso­by w wieku od 18 do 35 roku życia oraz początku­jące firmy (dzi­ała­jące nie dłużej niż 12 miesię­cy). W tym roku konkurs był real­i­zowany w kat­e­go­ri­ach — ogól­nej oraz tech­nologii infor­maty­cznych (ICT). Wpłynęło 146 pro­jek­tów, z których do finałowego eta­pu przeszło 41. Przyz­nano dwie nagrody główne Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi po 20 tys. zł w obu kat­e­go­ri­ach oraz liczne wyróżnienia i nagrody rzec­zowe, ufun­dowane przez spon­sorów.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ufun­dował jed­ną z nagród — paki­et cztero­godzin­nych kon­sul­tacji w Cen­trum Innowacji i Tran­feru Tech­nologii.

Lista nagrod­zonych i wyróżnionych…

  • Opublikowano: 27 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP