Aktualności

”Młodzi W Łodzi – Mam Pomysł Na Startup” staruje już po raz dziesiąty


W tym roku konkurs  “Młodzi w Łodzi — Mam Pomysł na Start­up” obchodzi swój X jubileusz. ZAŁOŻENIEM TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU JEST umożli­wie­nie najlepiej zapowiada­ją­cym się zespołom przed­staw­ie­nie swoich pro­jek­tów doświad­c­zonym i uznanym w środowisku przed­siębior­com, eksper­tom z obszaru inwest­y­cji wysok­iego ryzy­ka oraz spec­jal­is­tom  z zakre­su trans­feru tech­nologii. Ważnym ele­mentem konkur­su będzie możli­wość pra­cy z men­tora­mi, dostęp do know-how, szansa na dopra­cow­anie mod­elu biz­ne­sowego oraz rozwój pomysłu.

KONKURS UKIERUNKOWANY JEST NA pro­jek­ty zarówno naukowe, tech­no­log­iczne jak
i kreatywne/artystyczne we wczes­nej fazie roz­wo­ju. Do konkur­su zaprasza­my star­tupy z całego kra­ju. Czekamy na  pro­duk­ty, usłu­gi zmieni­a­jące świat glob­al­nie, jak i te mniejsze nowa­torskie wpisu­jące się w potrze­by lokalnego rynku.

W KONKURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ oso­by od 18 roku życia oraz początku­jące firmy (dzi­ała­jące nie dłużej niż 12 m‑cy).

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 22 KWIETNIA 2018 R.

UCZESTNIKOM KONKURSU ZAPEWNIAMY

 • Men­tor­ing - real­iza­cję wyz­nac­zonych celów  pod opieką Men­to­ra
 • Szkole­nia - zdoby­wanie wiedzy od doświad­c­zonych prak­tyków  biz­ne­su
 • Net­work­ing - naw­iązy­wanie nowych relacji biz­ne­sowych
 • Nagrody – łącz­na pula nagród finan­sowych 85 000 PLN oraz nagrody rzec­zowe i usłu­gi świad­c­zone na rzecz  firmy
 • Kap­i­tał -szan­sę na prezen­tację pro­jek­tu przed inwest­ora­mi 
 • Pro­mocję - wspar­cie mar­ketingowe dla real­i­zowanych pro­jek­tów 

  NAGRODA GŁÓWNA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA LAUREATA KONKURSU 

                 40 000 PLN

  NAGRODA PREZYDENTA MIASTA  DLA LAUREATA PLEBISCYTU INTERNETOWEGO

                 5 000 PLN

  NAGRODY FINASOWE Parterów

                 6 000 PLN (spon­sor: Politech­ni­ka Łódz­ka)

                 6 000 PLN (spon­sor: Uni­w­er­sytet  Łódz­ki)

                 6 000 PLN (spon­sor: Accen­ture Ser­vices sp. z o. o.)

                 6 000 PLN (spon­sor: Łódz­ka Spec­jal­na Stre­fa Eko­nom­icz­na S.A.)

                 4 000 PLN (spon­sor: BDB Agos sp. z o.o.)

                 4 000 PLN (spon­sor: Państ­wowa Wyższa Szkoła Fil­mowa, TV i Teatral­na
  im. L. Schillera w Łodzi)

                 4 000 PLN (spon­sor: PIETRUCHA sp. z o.o.)

                 4 000 PLN (spon­sor: PIXEL Tech­nol­o­gy sp. z o.o.)

  NAGRODY RZECZOWE I USŁUGOWE

 • Dwulet­nia rezy­denc­ja w Art_Inkubatorze (spon­sor: Fab­ry­ka Sztu­ki w Łodzi)
 • Półrocz­na inkubac­ja w Inku­ba­torze Bio­nanopark  (spon­sor: Bio­nanopark sp. z o.o.)
 • Półrocz­na Inkubac­ja firmy (spon­sor: Blue Brick Sp. z o.o.)
 • Opublikowano: 13 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP