Aktualności

Możliwości korzystania z pływalni


Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu przy­pom­i­na stu­den­tom naszej Uczel­ni o możli­woś­ci  korzys­ta­nia z pły­wal­ni.

UWAGA!
Wejś­cie jest bezpłatne, po okaza­niu aktu­al­nej legi­t­y­macji stu­denck­iej.

Poniżej przed­staw­iamy obow­iązu­ją­cy grafik na semes­tr zimowy 2017/2018

sob­o­ta
godz.  12:45–13:30
godz.  15:45–16:30

niedziela
godz.   08:15–09:00
godz.   09:00–09:45
godz.   12:45–13:30

SERDECZNIE WAS ZAPRASZAMY!

 

  • Opublikowano: 17 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP