Aktualności

Na start biegacze — stop dopalacze


W sobotę 23 kwiet­nia 2016 odbył się Jubileuszowy X Bieg Olimpi­jczyków połąc­zony z finałem konkur­su plaka­towego i fil­mowego (Na start bie­gacze — stop dopalacze, Bie­ganie czu­jesz — zdrowie zysku­jesz), którego byliśmy współor­ga­ni­za­tora­mi. Wszys­tkim uczest­nikom biegu otwartego dzięku­je­my za wspólne poko­nanie dys­tan­su 3 km. Najliczniejszą reprezen­tację zgłosiły: Klini­ka Neu­rologii i Udarów Mózgu, Odd­zi­ał Klin­iczny Reha­bil­i­tacji Poura­zowej, Zakład Medy­cyny Fizykalnej, Odd­zi­ał Geri­atrii oraz spon­sor nagrody w konkur­sie plas­ty­cznym i fil­mowym. Jesteśmy wdz­ięczni za wspar­cie grupie kibiców, której prze­wod­niczył Pan Pro­fe­sor Tomasz Kost­ka — Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu oraz Pro­fe­sor Andrzej Głąbińs­ki — Kierown­ik Klini­ki Neu­rologii i Udarów Mózgu. Grat­u­lu­je­my lau­re­atom konkur­su  plaka­towego i fil­mowego: Kamili Bar­tos z Gim­nazjum nr 29, Bartłomiejowi Urbańskiemu i Krzyszto­fowi Ścibiorkowi  z XIII LO oraz wszys­tkim autorom zgłos­zonych prac.

Pra­cown­i­cy Klini­ki Neu­rologii i Udarów Mózgu oraz Odd­zi­ału Klin­icznego Reha­bil­i­tacji Poura­zowej

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP