Aktualności

Nabór Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”


Uprze­jmie infor­mu­ję, iż przed chwilą zostało zamieszc­zone na stron­ie BIP uczel­ni Ogłosze­nie 7/S/2018 pn. Nabór Jed­nos­t­ki Spec­jal­isty­cznej w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” w zakre­sie udziela­nia świad­czeń zdrowot­nych pac­jen­tom zak­wal­i­fikowanym do pro­jek­tu w zakre­sie diag­nos­ty­ki pogłębionej”

Usłu­ga będzie real­i­zowana w ramach Pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi”
- nr POWR.05.01.00–00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi
— nr POWR.05.01.00-IP.05–00-002/16 ogłos­zony w ramach V Osi pri­o­ry­te­towej Wspar­cie dla obszaru zdrowia,
— Dzi­ała­nia 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój

Otwar­cie ofert 8 lutego godz. 14.15.

Poniżej link do strony int.
https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_na_uslugi_spolecznie_i_inne_szczegolne_uslugi/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec_id=161

  • Opublikowano: 31 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP