Aktualności

Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu


Nabór Pod­miotów Leczniczych świad­czą­cych usłu­gi medy­czne pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej do współpra­cy w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” w zakre­sie udziela­nia świad­czeń medy­cznych pac­jen­tom zak­wal­i­fikowanym do pro­jek­tu oraz udzi­ału per­son­elu medy­cznego tych Pod­miotów w cyk­lu szkoleń”. Usłu­ga będzie real­i­zowana w ramach Pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00–00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05–00-002/16 ogłos­zony w ramach V Osi pri­o­ry­te­towej Wspar­cie dla obszaru zdrowia, Dzi­ała­nia 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój.

https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_na_uslugi_spolecznie_i_inne_szczegolne_uslugi/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec_id=242

  • Opublikowano: 11 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP