Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu następu­ją­cych naborów wniosków o dofi­nan­sowanie:

 1. Konkurs Min­is­terst­wa Zdrowia nr POWR.05.04.00-IP.05–00-003/16 na pro­jek­ty, które przewidu­ją ksz­tałce­nie pody­plo­mowe lekarzy w innych for­ma­ch niż spec­jal­iza­c­je ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem lekarzy zatrud­nionych w placówkach pod­sta­wowej opie­ki zdrowotnej.Zakres tem­aty­czny kursów doszkala­ją­cych innych niż spec­jal­iza­c­je ofer­owanych w ramach pro­jek­tu doty­czy zagad­nień medy­cznych opar­tych o Evi­dence Based Med­i­cine związanych z wczes­nym wykry­waniem lub/i lecze­niem:

• chorób układu krąże­nia,
• chorób nowot­worowych,
• chorób i zaburzeń psy­chicznych,
• chorób układu kost­no-sta­wowo — mięśniowego,
• chorób układu odd­e­chowego.

Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od dnia 15 lip­ca 2016 r. do dnia 1 sierp­nia 2016 r.

Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 40 000 000,00 PLN. Wyma­gany jest wkład włas­ny na poziomie min­i­mum 3,00% wydatków kwal­i­fikowal­nych.

Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2640-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_dot_ksztalcenia_podyplomowego_lekarzy_realizowanego_w_innych_formach_niz_specjalizacje_.html

 1. Konkurs Min­is­terst­wa Zdrowia nr POWR.05.02.00-IP.05–00-007/16 dla pod­miotów leczniczych na pro­jek­ty, które przewidu­ją szkole­nia pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych i zarządza­ją­cych pod­mio­ta­mi leczniczy­mi służące popraw­ie efek­ty­wnoś­ci funkcjonowa­nia sys­te­mu ochrony zdrowia, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem roz­wo­ju zdol­ność anal­i­ty­cznych i audy­tu wewnętrznego w jed­nos­tkach sys­te­mu ochrony zdrowia.Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od dnia 15 lip­ca 2016 r. do dnia 30 wrześ­nia 2016 r.Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 25 000 000,00 PLN. Wyma­gany jest wkład włas­ny na poziomie min­i­mum 3,00% wydatków kwal­i­fikowal­nych.

  Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_pt_Szkolenia_pracownikow_administracyjnych_w_ochronie_zdrowia.html

 

 1. Konkurs Nar­o­dowego Cen­trum Badań i Roz­wo­ju oraz SYNTHOS S.A. na pro­jek­ty w ramach Wspól­nego Przed­sięwz­ię­cia SYNChem, pole­ga­jące na wspar­ciu badań naukowych i prac roz­wo­jowych nad nową gen­er­acją pro­duk­tów chemicznych. Pro­jek­ty obe­j­mu­ją bada­nia prze­mysłowe i ekspery­men­talne prace roz­wo­jowe albo ekspery­men­talne prace roz­wo­jowe w rozu­mie­niu art. 25 roz­porządzenia 651/2014 KE, wpisu­jące się w zakres tem­aty­czny przed­staw­iony w agendzie badaw­czej Wspól­nego Przed­sięwz­ię­cia SYNChem (pro­jekt w którym nie przewidziano ekspery­men­tal­nych prac roz­wo­jowych nie uzys­ka dofinansowania).Podmioty uprawnione do ubie­ga­nia się o wspar­cie:
  1) kon­sor­cjum dwóch jed­nos­tek naukowych lub
  2) kon­sor­cjum, w skład którego wchodzi jed­na jed­nos­t­ka naukowa oraz jed­no przed­siębiorstwo speł­ni­a­jące kry­te­ria mikro‑, małego lub śred­niego przed­siębior­cy określone w załączniku nr 1 do roz­porządzenia 651/2014 r. KE.

  Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

 

UWAGA!!!
Oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku o dofi­nan­sowanie w ww. Konkur­sach prosimy o przesłanie najpóźniej do 22 czer­w­ca 2016 r. na adres mailowy sylwia.marszalek@umed.lodz.pl zgłoszenia zaw­ier­a­jącego wstęp­ny opis planowanego pro­jek­tu.

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

 • Opublikowano: 16 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP