Aktualności

Nabór wniosków do programu „Polskie Powroty”


Szanowni Państ­wo,

Min­is­ter Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego Jarosław Gowin ogłosił, iż nowo powołana Nar­o­dowa Agenc­ja Wymi­any Aka­demick­iej – insty­tuc­ja podległa Min­is­terst­wu Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego  planu­je na początku mar­ca b.r. nabór wniosków do pro­gra­mu „Pol­skie Powroty”.

Najważniejsze jego  założe­nia to:

  • Pro­gram umożli­wi powrót do kra­ju pol­skim naukow­com , którzy na pewnym etapie życia zde­cy­dowali się na rozwi­janie swo­jej kari­ery za granicą oraz stworze­nie im atrak­cyjnych warunk­ów pra­cy naukowej w pol­s­kich uczel­ni­ach i jed­nos­tkach naukowych .
  • Pro­gram ofer­u­je konkuren­cyjne wyna­grodzenia do 48 miesię­cy zarówno dla samych naukow­ców jak i członków stwor­zonych przez nich grup badaw­czych.
  • Z pro­gra­mu będą mogły sko­rzys­tać oso­by posi­ada­jące stopień dok­to­ra, prowadzące akty­wną dzi­ałal­ność naukową, które od co najm­niej 2 lat zatrud­nione są w zagranicznych insty­tuc­jach naukowych oraz w dzi­ałach badaw­czych przed­siębiorstw mają­cych siedz­ibę za granicą.
  • Maksy­mal­ny budżet jed­nego pro­jek­tu wynosi nawet pon­ad 2 mln zł.

Treść całego lis­tu zna­jdą Państ­wo tutaj:

List od Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego

Infor­ma­cję przy­go­towała agata.wisniewska@umed.lodz.pl ; Dzi­ał Pro­jek­tów, Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju UM w Łodzi.

  • Opublikowano: 2 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP