Aktualności

Nagroda dla studentki studiów doktoranckich UMED


Z radoś­cią infor­mu­je­my, że lek. Marceli­na Koćwin, stu­den­t­ka studiów dok­toranc­kich UMED, zdobyła nagrodę na 4th Annu­al Res­pi­ra­to­ry Forum 2016 w Rzymie, za najlep­szą prezen­tację naukową.

Pra­ca pt. „Assess­ment of the role of select­ed SMAD pro­teins in the patho­gen­e­sis of IL-15 relat­ed asth­ma inflam­ma­tion” została zaprezen­towana na sesji “TAKING CONTROL Advanc­ing the man­age­ment of patients with asth­ma and COPD across the patient path­way”.

Opiekunem naukowym Dok­toran­t­ki jest prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Kierown­ik Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Ast­my i Alergii UM w Łodzi.

dyp-stud

  • Opublikowano: 27 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP