Aktualności

Nagroda gremium chemicznego dla lekarza


Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że pod­czas ogólnopol­skiego zjaz­du spec­jal­istów z zakre­su badań metabolomicznych Metabolom­ic Cir­cle 2016, który odbył się 4–5 listopa­da 2016 w Byd­goszczy lek. Bea­ta Mała­chows­ka otrzy­mała nagrodę za najlep­sze wys­tąpi­e­nie ustne. Nagrodę wręc­zono za pracę naukową  zaty­tułowaną „Pod­nie­sione stęże­nie kwa­su lizo­fos­faty­dowego w surow­icy pac­jen­tów z zespołem HNF1B-MODY” real­i­zowaną pod opieką prof. Woj­ciech Fendlera w Zakładzie Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej oraz Klin­ice Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii.

Nagro­da była przyz­nawana po raz pier­wszy, a w skład Komisji wchodzili: p. Agniesz­ka Jóźwiak (gr. Mer­ck), prof. Ryszard Smoleńs­ki (Kat­e­dra i Zakład Bio­chemii, Gdańs­ki Uni­w­er­sytet Medy­czny) oraz prof. Bar­bara Bojko (Kat­e­drze i Zakładzie Far­mako­dy­nami­ki i Far­makologii Moleku­larnej, Col­legium Medicum UMK).

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 7 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP