Aktualności

Nagroda Heisiga


Szanowni Państ­wo,

W imie­niu Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, prof. dr. Prze­mysława Wiszniewskiego z przy­jem­noś­cią przekazu­je­my infor­ma­cję o ustanowie­niu na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim Nagrody Heisi­ga, pro­mu­jącej najwybit­niejsze osiąg­nię­cia i badaczy z kręgu pol­skiej nau­ki.

Nagro­da Heisi­ga ma na celu nagrodze­nie naukow­ca, którego/której bada­nia wyróż­ni­a­ją się innowa­cyjnoś­cią w istot­nym dla współczes­nego świa­ta zakre­sie. Nie jest to też nagro­da zespołowa. Jej lau­re­atem może być wyłącznie jeden badacz/badaczka.

Zami­arem Pana Pro­fe­so­ra Heisi­ga jest uhonorowanie, w duchu współpra­cy niemiecko-pol­skiej, wybit­nych badaczy pol­s­kich. Nagro­da jest przyz­nawana raz na dwa lata na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim. Kandy­daci mogą reprezen­tować dowol­ną dyscy­plinę nau­ki. Laureat/ka otrzy­ma Zło­ty Medal oraz nagrodę pieniężną w wysokoś­ci 200.000 zł.

Zgod­nie z załąc­zonym Reg­u­laminem I Edy­cji Konkur­su oraz ogól­nym Reg­u­laminem Nagrody, zgłosze­nie musi zaw­ier­ać:
1) życio­rys kandydata/tki do Nagrody, opis jego/jej dorobku naukowego z lat 2011–2020 wraz z przed­staw­ie­niem tych osiąg­nięć kandydata/tki, które w skali nau­ki świa­towej mają charak­ter wybit­ny i nowa­tors­ki (w języku pol­skim i ang­iel­skim);
2) życio­rysy kandy­datów na recen­zen­tów i opisy ich dorobków w kon­tekś­cie akty­wnoś­ci naukowej kandy­da­ta do Nagrody (w języku pol­skim);
3) kopie odpowied­nich pub­likacji naukowych lub pub­likacji książkowych (prefer­owana wer­s­ja elek­tron­icz­na na płytce CD) związanych z osiąg­nię­ciem naukowym.

Kom­plet doku­men­tów w wer­sji elek­tron­icznej należy przesłać do Cen­trum Wspar­cia Nau­ki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl do dnia 31 sty­cz­nia 2021 r, w tema­cie wiado­moś­ci pisząc: „Nagro­da Heisi­ga – Imię i Nazwisko”.

Komis­ja ds. Zarządza­nia Nauką wyłoni spośród złożonych wniosków jeden, który zostanie przed­staw­iony do akcep­tacji członkom Sen­atu, a następ­nie wybrany wniosek w wer­sji papierowej, zostanie przesłany na adres Uni­w­er­syte­tu Wrocławkiego.

Nazwisko laureata/ki Nagrody zostanie ogłos­zone w dniu 1 październi­ka 2021 r. pod­czas uroczys­tej Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim.

Serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Konkur­sie o Nagrodę Heisi­ga 2021.

Załącznik:
Reg­u­lamin Nagrody

  • Opublikowano: 15 stycznia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP