Aktualności

Nagroda im. A. Rojszczaka


Klub Stype­ndys­tów Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artu­ra Rojszcza­ka, przyz­nawaną młodym uczonym wyróż­ni­a­ją­cym się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszys­tkim human­isty­czną postawą i umiejęt­noś­cią przekracza­nia bari­er wąs­kich spec­jal­iza­cji.

Jest to indy­wid­u­al­na nagro­da pienięż­na (5000 zł) przyz­nawana młodym dok­torom, którzy obronili pracę dok­torską w ciągu ostat­nich pię­ciu lat od złoże­nia wniosku.
Kandy­datów do Nagrody mają pra­wo zgłaszać członkowie Klubu na pod­staw­ie infor­ma­cji włas­nych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Ter­min składa­nia wniosków przez członków Klubu upły­wa 31 sty­cz­nia 2024 roku.

Reg­u­lamin Nagrody, infor­ma­c­je o członkach Klubu, z który­mi moż­na kon­tak­tować się w spraw­ie pro­ponowanych kandy­datów oraz infor­ma­c­je o doty­chcza­sowych lau­re­at­ach Nagrody dostęp­ne są na stron­ie inter­ne­towej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/.

  • Opublikowano: 10 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP