Aktualności

Nagroda Polskiego Towarzystwa Alergologicznego za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii


Infor­mu­je­my, że Pani dr Pauli­na Kle­niews­ka z Zakładu Immunopa­tologii Kat­edry Aler­gologii, Immunologii i Der­ma­tologii WNBiKP, otrzy­mała nagrodę Pol­skiego Towarzyst­wa Aler­go­log­icznego im. Prof. B. Romańskiego za najlep­szą pracę ory­gi­nal­ną w dziedzinie aler­gologii.

Nagrod­zono pub­likację „Influ­ence of Syn­bi­otics on Select­ed Oxida­tive Stress Para­me­ters” Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:9315375. Cza­sopis­mo ma IF 4,49. Nagrodą,  oprócz dyplo­mu hon­orowego jest 10 000 PLN.

Grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 31 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP