Aktualności

Nagroda PTHiT dla Młodego Badacza


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że w dniu 24 wrześ­nia 2015 r. pod­czas Gali Otwar­cia  XXVI Zjaz­du PTHiT w Szczecinie Prze­wod­niczą­ca Komite­tu Naukowego — prof. dr hab.med. Bar­bara Zdziars­ka  wręczyła dr n. med. Ewelin­ie Ziółkowskiej z Klini­ki Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi nagrodę w kat­e­gorii: Najlep­sza Pra­ca XXVI Zjaz­du prezen­towana przez Młodego Badacza.

Tytuł pra­cy: “Bada­nia in vit­ro nad wpły­wem ben­damustyny zas­tosowanej poje­dync­zo lub w sko­jarze­niu z rytuksymabem na komór­ki przewlekłej białacz­ki lim­fo­cy­towej z uwzględ­nie­niem stanu muta­cyjnego IGVH”

Serdecznie grat­u­lu­je­my

  • Opublikowano: 10 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP