Aktualności

Nagrody dla naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Przyz­nane zostały nagrody Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego za najlep­sze rozprawy habil­i­ta­cyjne i dok­torskie oraz prace mag­is­ter­skie i dyplo­mowe tem­aty­cznie związane z wojew­ództwem łódzkim. Wśród wyróżnionych znaleźli się naukow­cy w Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Nagrodę w kat­e­gorii rozpraw habil­i­ta­cyjnych i 11 tys. zł otrzy­mała dr hab. n. med. Katarzy­na Taran z  Między­wydzi­ałowej Kat­edry Pato­mor­fologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za pracę „Izo­topowa spek­trome­tria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w bada­ni­ach pato­mech­anizmów choro­by nowot­worowej z uwzględ­nie­niem mapy izo­topowej orga­nizmów dzieci w region­ie łódzkim”.

Jak pod­kreślano, rozprawa odkry­wa zupełnie nową w skali świa­towej per­spek­ty­wę badań nad biologią zmi­an nowot­worowych, jed­nocześnie ukazu­jąc region łódz­ki jako jego naukową kole­bkę.

Nagrodą 7 tys. zł za rozprawę dok­torską „Wpływ leczenia prze­ci­wast­maty­cznego na powysiłkowy skur­cz oskrzeli u dzieci chorych na ast­mę” wyróżniono również  dr n. med. Annę Sztafińską z III Kat­edry Pedi­atrii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Do konkur­su zgłos­zono w sum­ie 61 prac, a nagrod­zono jed­ną rozprawę habil­i­ta­cyjną, trzy rozprawy dok­torskie oraz trzy prace mag­is­ter­skie.

Peł­na lista osób nagrod­zonych:

Nagro­da w kat­e­gorii rozpraw habil­i­ta­cyjnych

 1. Dr hab. n. med. Katarzy­na Taran. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.
  Tytuł pra­cy: „Izo­topowa spek­trome­tria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w bada­ni­ach pato­mech­anizmów choro­by nowot­worowej z uwzględ­nie­niem mapy izo­topowej orga­nizmów dzieci w region­ie łódzkim”.

Nagrody w kat­e­gorii rozpraw dok­tors­kich

 1. Dr inż. Lucy­na Bil­ińs­ka. Politech­ni­ka Łódz­ka.
  Tytuł pra­cy: „Zas­tosowanie metod pogłębionego utle­ni­a­nia do odbar­wia­nia ścieków włóki­en­niczych w warunk­ach prze­mysłowych”
 1. Dr Rena­ta Wło­dar­czyk-Marcini­ak. Uni­w­er­sytet Łódz­ki
  Tytuł pra­cy: „Wpływ czyn­ników społecznych i kul­tur­owych na dostęp­ność usług ekosys­te­mowych w wybranych gmi­nach zlewni rze­ki Pil­i­cy”
 1. Dr n. med. Anna Sztafińs­ka. Uni­w­er­sytet Medy­czny
  Tytuł pra­cy: „Wpływ leczenia prze­ci­wast­maty­cznego na powysiłkowy skur­cz oskrzeli u dzieci chorych na ast­mę”

Nagrody w kat­e­gorii prac mag­is­ter­s­kich i dyplo­mowych

 1. Mgr inż. arch. Natalia Bąkows­ka. Politech­ni­ka Łódz­ka
  Tytuł pra­cy: „Pro­jekt zespołu teatral­no-fil­mowego w Łodzi jako ekspery­men­tal­na kon­cepc­ja teatru XXI wieku”
 1. Mgr inż. Katarzy­na Lud­wisi­ak. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  Tytuł pra­cy: „Tożsamość miejs­ca — for­ma w pro­ce­sie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi”
 1. Mgr Justy­na Kołodziejczyk. Uni­w­er­sytet Łódz­ki
  Tytuł pra­cy: „Wyk­lucze­nie społeczne w wojew­ództwie łódzkim — stan fak­ty­czny i sposo­by prze­ci­wdzi­ała­nia”

 • Opublikowano: 27 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP