Aktualności

Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN


Wydzi­ał V Nauk Medy­cznych Pol­skiej Akademii Nauk infor­mu­je, iż w 2024 roku planowane jest przyz­nanie Nagród Naukowych Wydzi­ału Nauk Medy­cznych za najwybit­niejsze i twór­cze wyni­ki prac badaw­czych, przy­czy­ni­a­jące się do roz­wo­ju nauk medy­cznych.

Nagrody mogą mieć charak­ter indy­wid­u­al­ny lub zespołowy, za prace opub­likowane w ciągu ostat­nich 3 lat.

W przy­pad­ku nagrody zespołowej wkład pra­cy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.

Nagro­da może być przyz­nana za jed­ną pub­likację lub za cykl prac, nieprzekracza­ją­cy jed­nak 3 pozy­cji. Zgłos­zone do nagrody prace powin­ny cechować:

- ory­gi­nal­ność myśli i nowoczes­ność tech­nik; — wyko­nanie w kra­ju lub w kra­ju we współpra­cy z placówką zagraniczną; — opub­likowanie w recen­zowanych cza­sopis­mach lub wydawnictwach naukowych.

Wnios­ki do Wydzi­ału zgłasza Rek­tor w opar­ciu o opinię Sen­atu, dlat­ego ter­min składa­nia wniosków do Cen­trum Wspar­cia Nau­ki to 10 maja 2024 r.

Miejsce składa­nia doku­men­tów: Cen­trum Wspar­cia Nau­ki Łódź, ul. Muszyńskiego 2. Dodatkowo wer­sję elek­tron­iczną wniosku należy przesłać na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl w tytule wiado­moś­ci wpisu­jąc: „nagro­da wydzi­ałowa PAN – imię i nazwisko

Nieprzekraczal­ny ter­min nadsyła­nia do Wydzi­ału wniosków o nagrody naukowe (w 2 egz. i dodatkowo w wer­sji elek­tron­icznej na adres: wydzial_5@pan.pl  upły­wa z dniem 31 maja 2024 r.

Załączni­ki:
- For­mu­la­rz wniosku
- Reg­u­lamin Nagród Naukowych Wydzi­ału Nauk Medy­cznych PAN

  • Opublikowano: 19 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP