Aktualności

Nagrody Prezesa Rady Ministrów


W uzna­niu wkładu w rozwój pol­skiej nau­ki Prezes Rady Min­istrów przyz­na­je co roku Nagrodę Preze­sa Rady Min­istrów. Nagro­da przyz­nawana jest w trzech kat­e­go­ri­ach:

 1. wyróż­ni­a­ją­ca się rozprawa dok­tors­ka,
 2. wysoko oce­nione osiąg­nię­cia naukowe będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego,
 3. istotne osiąg­nię­cie w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej.

Nagrody mogą zostać przyz­nane osobom, których stopień dok­to­ra lub stopień dok­to­ra habil­i­towanego został nadany w roku poprzedza­ją­cym rok przyz­na­nia nagrody oraz osobom, których osiąg­nię­cia naukowe pow­stały w okre­sie zatrud­nienia na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Do nagrody moż­na zgłosić jed­nego kandy­da­ta w danej dyscy­plin­ie naukowej do każdej z wyżej wymienionych nagród.

Rodza­je nagród:

 1. Wyróż­ni­a­ją­ca się rozprawa dok­tors­ka

Nagro­da za wyróż­ni­a­jącą się rozprawę dok­torską może zostać przyz­nana oso­bie, która uzyskała stopień dok­to­ra na pod­staw­ie rozprawy dok­torskiej, której:

 • przed­miotem jest ory­gi­nalne rozwiązanie istot­nego prob­le­mu naukowego, rozwiązanie w zakre­sie zas­tosowa­nia wyników włas­nych badań naukowych w sferze gospo­dar­czej lub społecznej, o doniosłym znacze­niu dla danej sfery lub doko­nanie artysty­czne, stanow­iące istot­ny wkład w rozwój kul­tu­ry,
 • rozwiązanie albo doko­nanie, będące jej przed­miotem, ma wybit­nie nowa­tors­ki lub innowa­cyjny charak­ter,
 • prezen­tu­jącej wyso­ki poziom wiedzy teo­re­ty­cznej auto­ra w dyscy­plin­ie naukowej lub artysty­cznej albo dyscy­plinach naukowych lub artysty­cznych oraz wyróż­ni­a­ją­cy poziom jego umiejęt­noś­ci w zakre­sie samodziel­nego prowadzenia pra­cy naukowej lub artysty­cznej,
 • wysoko oce­nionej i wyróżnionej przez pod­miot, który przeprowadz­ił postępowanie w spraw­ie nada­nia stop­nia dok­to­ra.

(§ 3 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

 1. Wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego

Nagro­da za wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego może zostać przyz­nana oso­bie, której został nadany stopień dok­to­ra habil­i­towanego, oraz której osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia:

 • stanow­ią znaczny wkład w rozwój danej dyscy­pliny naukowej albo artysty­cznej,
 • są wynikiem istot­nej akty­wnoś­ci naukowej albo artysty­cznej real­i­zowanej w kra­jowych oraz zagranicznych uczel­ni­ach, insty­tuc­jach naukowych albo insty­tuc­jach kul­tu­ry,
 • otrzy­mały wyłącznie pozy­ty­wne recen­z­je oraz pozy­ty­wną opinię komisji habil­i­ta­cyjnej pod­mio­tu, który przeprowadz­ił postępowanie w spraw­ie nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego.

(§ 4 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

 1. Osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej

Nagro­da za osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej, lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej może zostać przyz­nana za:

 • prowadze­nie badań naukowych, w wyniku których została zdoby­ta nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej, nien­astaw­iona na bezpośred­nie zas­tosowanie komer­cyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej lub nowe umiejęt­noś­ci, nastaw­ione na opra­cowywanie nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczą­cych ulep­szeń,
 • prowadze­nie prac roz­wo­jowych, w wyniku których naby­to, połąc­zono, uksz­tał­towano lub wyko­rzys­tano dostęp­ną aktu­al­nie wiedzę lub posi­adane umiejęt­noś­ci do planowa­nia pro­dukcji oraz pro­jek­towa­nia i tworzenia zmienionych, ulep­szonych lub nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług – z wyłącze­niem dzi­ałal­noś­ci obe­j­mu­jącej rutynowe i okre­sowe zmi­any wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmi­any mają charak­ter ulep­szeń,
 • prowadze­nie dzi­ałań twór­czych w zakre­sie sztu­ki, których efek­tem jest dzieło artysty­czne stanow­iące istot­ny wkład w rozwój kul­tu­ry,
 • kierowanie zespoła­mi badaw­czy­mi real­izu­ją­cy­mi pro­jek­ty finan­sowane w drodze konkursów kra­jowych i zagranicznych,
 • autorstwo lub współau­torstwo wybit­nej pub­likacji naukowej, w szczegól­noś­ci mono­grafii naukowej, cyk­lu pow­iązanych tem­aty­cznie artykułów naukowych lub prac pro­jek­towych, kon­struk­cyjnych lub tech­no­log­icznych,
 • prak­ty­czne wyko­rzys­tanie wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej, w szczegól­noś­ci w dzi­ałal­noś­ci prze­mysłowej, naukowej, hand­lowej, kul­tur­al­nej lub społecznej,
 • komer­c­jal­iza­cję wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej oraz know-how związanego z tymi wynika­mi,
 • wdroże­nie ory­gi­nal­nego osiąg­nię­cia pro­jek­towego, kon­struk­cyjnego lub tech­no­log­icznego,
 • wybit­ny dorobek naukowy lub artysty­czny.

(§ 5 Roz­porządzenia Preze­sa Rady Min­istrów z dnia 21 maja 2019 r.  w spraw­ie kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia nagród Preze­sa Rady Min­istrów oraz wzoru wniosku o ich przyz­nanie)

 1. Oblig­a­to­ryjne ele­men­ty wniosku

Nagro­da za wyróż­ni­a­jącą się rozprawę dok­torską i wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą  nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego:

 • odw­zorowanie cyfrowe wniosku,
 • rozprawy dok­torskiej wraz z recen­z­ja­mi uzyskany­mi w postępowa­niu o nadanie stop­nia dok­to­ra i uch­wałą o wyróżnie­niu – w przy­pad­ku nagrody za wyróż­ni­a­jącą się rozprawę dok­torską,
 • infor­ma­cji o osiąg­nię­ci­ach będą­cych pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego wraz z recen­z­ja­mi uzyskany­mi w postępowa­niu, mono­grafią lub artykuła­mi będą­cy­mi pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego oraz opinią komisji habil­i­ta­cyjnej – w przy­pad­ku nagrody za wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego
 • dwóch rekomen­dacji sporząd­zonych w związku z wnioskiem,
 • innych doku­men­tów istot­nych z punk­tu widzenia uza­sad­nienia przyz­na­nia nagrody, w szczegól­noś­ci infor­ma­cji o uzyskanych przez kandy­da­ta wyróżnieni­ach i nagro­dach w kra­ju lub za granicą,
 • oświad­cze­nie kandy­da­ta do nagrody o tym, że nie został skazany pra­wom­oc­nym wyrok­iem za przestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe lub nie został pra­wom­oc­nie ukarany karą dyscy­pli­narną,
 • oświad­cze­nie kandy­da­ta o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrze­by roz­pa­trzenia wniosku, przyz­na­nia oraz wypłace­nia nagrody.

Nagro­da za osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej, lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej:

 • odw­zorowanie cyfrowe wniosku,
 • wybranych pub­likacji, paten­tów, autorefer­atu kandydata/kandydatów do nagrody, a także przy­go­towanej przez powołaną przez wniosko­daw­cę osobę posi­ada­jącą tytuł pro­fe­so­ra lub tytuł w zakre­sie sztu­ki recen­zji osiąg­nię­cia naukowego, artysty­cznego lub wdroże­niowego, uwzględ­ni­a­jącej indeks cytowań, z pominię­ciem auto­cy­towań,
 • dwóch rekomen­dacji sporząd­zonych w związku z wnioskiem,
 • innych doku­men­tów istot­nych z punk­tu widzenia uza­sad­nienia przyz­na­nia nagrody, w szczegól­noś­ci infor­ma­cji o uzyskanych przez kandydata/kandydatów wyróżnieni­ach i nagro­dach w kra­ju lub za granicą,
 • oświad­cze­nie kandy­da­ta do nagrody o tym, że nie został skazany pra­wom­oc­nym wyrok­iem za przestępst­wo umyślne lub umyślne przestępst­wo skar­bowe lub nie został pra­wom­oc­nie ukarany karą dyscy­pli­narną,
 • oświad­cze­nie kandy­da­ta o wyraże­niu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrze­by roz­pa­trzenia wniosku, przyz­na­nia oraz wypłace­nia nagrody.

Kry­te­ria oce­ny wniosków:

1) w przy­pad­ku nagrody za wyróż­ni­a­jące się rozprawy dok­torskie:

 • znacze­nie przed­mio­tu rozprawy dok­torskiej dla roz­wo­ju nau­ki, kul­tu­ry, społeczeńst­wa lub gospo­dar­ki, w skali między­nar­o­dowej, kra­ju lub regionu,
 • poziom innowa­cyjnoś­ci i nowa­torstwa rozwiąza­nia stanow­iącego przed­miot rozprawy dok­torskiej,
 • poziom wiedzy teo­re­ty­cznej auto­ra rozprawy dok­torskiej w dyscy­plin­ie naukowej lub artysty­cznej albo dyscy­plinach naukowych lub artysty­cznych,
 • poziom umiejęt­noś­ci auto­ra rozprawy dok­torskiej w zakre­sie samodziel­nego prowadzenia pra­cy naukowej lub artysty­cznej;

2) w przy­pad­ku nagrody za wysoko oce­nione osiąg­nię­cia będące pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego:

 • znacze­nie osiąg­nięć będą­cych pod­stawą nada­nia stop­nia dok­to­ra habil­i­towanego dla roz­wo­ju nau­ki, kul­tu­ry, społeczeńst­wa lub gospo­dar­ki, w skali między­nar­o­dowej, kra­ju lub regionu,
  a także dla roz­wo­ju kadry dydak­ty­cznej lub naukowej,
 • poziom akty­wnoś­ci naukowej albo artysty­cznej real­i­zowanej w kra­jowych oraz zagranicznych uczel­ni­ach, insty­tuc­jach naukowych lub insty­tuc­jach kul­tu­ry;

3) w przy­pad­ku nagrody za osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej, lub dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej:

 • w przy­pad­ku dzi­ałal­noś­ci naukowej, w tym twór­c­zoś­ci artysty­cznej:
  • poziom innowa­cyjnoś­ci i nowa­torstwa uzyskanego osiąg­nię­cia,
  • znacze­nie uzyskanego osiąg­nię­cia dla roz­wo­ju gospo­dar­ki lub kul­tu­ry w skali między­nar­o­dowej, kra­ju lub regionu,
  • znacze­nie uzyskanego osiąg­nię­cia dla dziedziny nau­ki lub w dziedzinie sztu­ki, w której zostało ono uzyskane,
  • znaczą­cy wkład w rozwój dziedziny nau­ki lub dziedziny sztu­ki,
  • akty­wność lub zaan­gażowanie w zakre­sie kierowa­nia zespołem badaw­czym lub artysty­cznym real­izu­ją­cym pro­jek­ty finan­sowane w drodze konkursów kra­jowych
   i zagranicznych lub inicjowanie dzi­ałal­noś­ci takich zespołów,
 • w przy­pad­ku dzi­ałal­noś­ci wdroże­niowej:
  • nowa­torstwo lub użyteczność wyko­rzys­tanych wyników badań naukowych lub prac roz­wo­jowych,
  • znacze­nie wyko­rzys­tanych wyników badań naukowych lub prac roz­wo­jowych dla dzi­ałal­noś­ci prze­mysłowej, naukowej lub hand­lowej w skali między­nar­o­dowej, kra­ju lub regionu,
  • akty­wność w zakre­sie komer­c­jal­i­zowa­nia wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej oraz know-how związanego z tymi wynika­mi.

Wniosek

 • Wniosek w wer­sji pdforaz wer­sji edy­towal­nej należy przesłać w formie elek­tron­icznej na adres e‑mail: cwn@umed.lodz.pl Dodatkowo do wniosku należy dołączyć uza­sad­nie­nie wniosku (plik Word) + plik pdf pod­pisany przez kandy­da­ta Uza­sad­nie­nie powin­no zaw­ier­ać elementy/treści, które będą stanow­iły kry­te­ria oce­ny wniosku.
 • Wniosek w formie doku­men­tu elek­tron­icznego opa­tr­zonego kwal­i­fikowanym pod­pisem elek­tron­icznym albo pod­pisem zau­fanym, skła­da się na elek­tron­iczną skrzynkę podaw­czą Kance­larii Preze­sa Rady Min­istrów, za pośred­nictwem Cen­trum Wspar­cia Nau­ki.

 

Wnios­ki roz­pa­tru­je Komis­ja ds. Zarządza­nia Nauką i kieru­je do zaopin­iowa­nia przez Sen­at Uczel­ni.

Pro­tokół z posiedzenia Sen­atu, odzwier­cied­la­ją­cy prze­bieg głosowa­nia nad wnioska­mi o przyz­nanie nagrody zostanie dołąc­zony do ostate­cznie wysyłanych z Uczel­ni wniosków.

 

Ter­min składa­nia wniosków

9 kwiet­nia 2024 r. — do Cen­trum Wspar­cia Nau­ki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl  w tema­cie wiado­moś­ci dopisek: „Nagro­da PRM – Imię i Nazwisko”.

30 kwiet­nia 2024 r. — do Kance­larii PRM

 

Załączni­ki:

 1. wniosek o nagrodę Preze­sa Rady Min­istrów
 2. Oświad­cze­nie o przetwarza­niu danych osobowych
 3. Oświad­cze­nie o niekar­al­noś­ci
 4. Wyma­gane doku­men­ty do nagrody Preze­sa Rady Min­istrów
 5. Klauzu­la infor­ma­cyj­na 2022
 • Opublikowano: 14 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP