Aktualności

Najważniejsze informacje na temat konsultacji/nowych konkursów


 • Nowy konkurs na bada­nia w zakre­sie chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych

EU Joint Pro­gramme – Neu­rode­gen­er­a­tive Dis­ease Research (JPND) uru­chomiło nabór wniosków wstęp­nych (pre-pro­pos­al) w ramach V między­nar­o­dowego konkur­su finan­su­jącego bada­nia i innowac­je w dziedzinie zdrowia i opie­ki społecznej w chorobach neu­rode­gen­er­a­cyjnych.

Całkow­ity budżet konkur­su wynosi 21 mln euro. Nato­mi­ast każdy kraj finan­su­je swoich kra­jowych uczest­ników zgod­nie z kra­jowym budżetem. Orga­ni­za­cją finan­su­jącą udzi­ał pol­s­kich pod­miotów jest Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Ter­min składa­nia wniosków upły­wa 6 mar­ca 2018 r.

 • Komis­ja Europe­js­ka rozpoczęła niedawno pub­liczne kon­sul­tac­je w spraw­ie ewen­tu­al­nych dzi­ałań, które wzmoc­niły­by współpracę UE w zakre­sie chorób, jakim moż­na zapo­b­ie­gać poprzez szczepi­enia.

Zain­tere­sowane oso­by i orga­ni­za­c­je mogą ter­az pomóc w ksz­tał­towa­niu tej ważnej inic­jaty­wy, wypeł­ni­a­jąc kwes­t­ionar­iusz podzielony na trzy filary:

 • obawy związane ze szczepi­eni­a­mi,
 • zrównoważona poli­ty­ka w zakre­sie szczepi­onek w UE
 • koor­dy­nac­ja UE, w tym pro­mowanie dia­logu z zain­tere­sowany­mi stron­a­mi oraz wkład w zdrowie na świecie.

Oczeku­je się, że dzi­ała­nia badaw­cze doty­czące nowych, skutecznych, łatwych w uży­ciu i bez­piecznych szczepi­onek, które przyniosą korzyś­ci wszys­tkim, będą ważnym ele­mentem planu. Kon­sul­tac­je są otwarte do 15 mar­ca 2018 r. Więcej: https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_en

 • Kon­sul­tac­je społeczne w spraw­ie obec­noś­ci pro­duk­tów far­ma­ceu­ty­cznych w środowisku

Komis­ja Europe­js­ka ogłosiła kon­sul­tac­je społeczne doty­czące dzi­ałań strate­gicznych prze­ci­wdzi­ała­ją­cych zagroże­niom związanym z obec­noś­cią pro­duk­tów far­ma­ceu­ty­cznych w środowisku (w tym wpły­wu na zdrowie człowieka).

Aby wziąć udzi­ał w tych kon­sul­tac­jach, należy wypełnić inter­ne­towy kwes­t­ionar­iusz. Szczegółowe infor­ma­c­je oraz anki­eta dostęp­ne są na stron­ie Komisji Europe­jskiej.

 

Uwa­gi  i komen­tarze moż­na zgłaszać do 21 lutego 2018 r. http://www.kpk.gov.pl/?p=41643

 • MNiSW zaprasza na prezen­tację pro­jek­tu ustawy o szkol­nictwie wyższym. Trans­mis­ja online.

Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego zaprasza w poniedzi­ałek, 22 sty­cz­nia 2018 r. na trans­misję prezen­tacji pro­jek­tu ustawy Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce. Trans­mis­ja z auli warsza­wskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpocznie się o godzinie 12:00 i potr­wa do ok. 13:15.

http://www.kpk.gov.pl/?p=41530

W ramach obec­nie prowad­zonego pro­jek­tu INCO-NET przewidziano dwa rodza­je grantów finan­su­ją­cych udzi­ał w imprezach bro­ker­s­kich lub łącze­nie zespołów badaw­czych w celu wspól­nego aplikowa­nia do konkursów H2020. Ten rodzaj finan­sowa­nia uznano za skuteczne narzędzie budowa­nia nowych sieci naukowych i udzi­ału w kon­sor­c­jach składa­ją­cych wnios­ki pro­jek­towe.

Bazu­jąc na naby­tym doświad­cze­niu, obec­ny pro­jekt wdroży jeszcze bardziej elasty­czny sys­tem, dzię­ki które­mu możli­we będzie sfi­nan­sowanie:

 • Zaproszenia badaczy z państw EaP przez naukow­ców z państw członkows­kich lub sto­warzys­zonych z UE do wspól­nego aplikowa­nia w konkur­sach H2020;
 • Udzi­ał w wydarzeni­ach bro­ker­s­kich orga­ni­zowanych w EU.

Pro­gram grantowy będzie otwarty dla zain­tere­sowanych konkur­sa­mi w dowol­nym wyzwa­niu społecznym. Przewidziano ok. 5 grantów po 2000 euro dla każdego kra­ju Part­nerst­wa Wschod­niego. Ter­min składa­nia wniosków upły­wa 31 maja 2018 r.

 • Kat­a­log możli­woś­ci prowadzenia badań społecznych i human­isty­cznych (SSH) w H2020

Bada­nia Społeczne i Human­isty­czne (Social Sci­ences and Human­i­ties – SSH) są obszarem przekro­jowym, obec­nym w więk­szoś­ci obszarów tem­aty­cznych Pro­gra­mu Ramowego Hory­zont 2020. Osadze­nie SSH w tym pro­gramie jest niezbędne do maksy­mal­iza­cji zwro­tu inwest­y­cji w bada­nia naukowe i rozwój nowych tech­nologii na potrze­by społeczeńst­wa. Oznacza to m.in. inte­grację aspek­tów socjo-eko­nom­icznych w pro­ces tworzenia i roz­wo­ju badań oraz w rozwój nowych tech­nologii, które będą wspier­ać rozwiązy­wanie prob­lemów społecznych.

Dla ułatwienia iden­ty­fikacji zakre­su wyma­ganych prac badaw­czych w obszarze badań społecznych i human­isty­cznych, sieć Punk­tów Kon­tak­towych 6. Wyzwa­nia Społecznego H2020 (Europa w zmieni­a­ją­cym się świecie), w ramach real­i­zowanego pro­jek­tu Net4Society, opra­cow­ała kat­a­log zaw­ier­a­ją­cy listę i opisy tem­atów w konkur­sach 2018 oraz 2019, w których bada­nia SSH stanow­ią ważny ele­ment pro­jek­tów.

Kat­a­log dostęp­ny jest na stron­ie pro­jek­tu Net4Society.

 

L.P. Kiedy ? Nazwa wydarzenia Strona inter­ne­towa
KONFERENCJE
1. 05.032018 III Między­nar­o­dowe Forum Medy­cyny Per­son­al­i­zowanej http://mfmp.pl/#o_forum
2. 13–14.03.2018 Między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja „Cli­mate change and agri­cul­ture. Chal­lenges for agri­cul­tur­al sci­ence and edu­ca­tion” http://www.kpk.gov.pl/?event=international-scientific-conference-climate-change-and-agriculture-challenges-for-agricultural-science-and-education-march-13–14-2018-in-kyiv-ukraine
WARSZTATY
3. 1.02.2018 3xR: Real­izuj. Rozlicz. Rapor­tuj. Czyli wszys­tko co należy wiedzieć o prowadze­niu pro­jek­tów typu ITN i RISE http://www.kpk.gov.pl/?event=3‑x-r-realizuj-rozlicz-raportuj-czyli-wszystko-co-nalezy-wiedziec-o-prowadzeniu-projektow-typu-innovative-training-networks-research-and-innovation-staff-exchange
4. 1.02.2018 Jak wypełnić pro­fil eksper­ta oce­ni­a­jącego wnios­ki w Pro­gramie Ramowym H2020. http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-wypelnic-profil-eksperta-oceniajacego-wnioski-w-programie-ramowym-h2020
5. 13.02.2018 Warsz­taty: co trze­ba wiedzieć, żeby praw­idłowo skalku­lować budżet, zre­al­i­zować i rozliczyć pro­jekt H202 http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-15

Infor­ma­c­je przy­go­tował Dzi­ał Projektów.Kontakt: agata.wisniewska@umed.lodz.pl

 • Opublikowano: 31 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP