Aktualności

Narodowy Kongres Nauki


19–20 wrześ­nia 2017 w ICE Kraków odbędzie się Nar­o­dowy Kon­gres Nau­ki, wydarze­nie wyjątkowe w dzie­jach nau­ki i szkol­nict­wa wyższego w Polsce. Na Kon­gre­sie zostaną określone fun­da­men­ty dla roz­wo­ju nau­ki w Polsce i pol­s­kich uczel­ni na dziesię­ci­ole­cia, aby polscy uczeni mogli naw­iązać rywal­iza­cję z najlep­szy­mi, a stu­den­ci otrzy­mać wyk­sz­tałce­nie nie gorsze niż gdziekol­wiek indziej w Europie.

19 wrześ­nia Wicepremier, Min­is­ter Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego Jarosław Gowin zaprezen­tu­je pro­jekt Ustawy 2.0, przez dwa dni obrad pro­jekt ten będzie dogłęb­nie dysku­towany przez pół­to­ra tysią­ca ludzi nau­ki z całej Pol­s­ki. Ustawa 2.0 obe­jmie całość prob­lematy­ki, którą dziś reg­u­lu­ją cztery ustawy: Pra­wo o szkol­nictwie wyższym, ustawa o stop­ni­ach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finan­sowa­nia nau­ki i ustawa o kredy­tach i poży­czkach stu­denc­kich. Pod­czas kon­gre­su odbędą się też debaty o stanie pol­skiej nau­ki i per­spek­tywach na przyszłość.

For­mu­la­rz rejes­tra­cyjny i pro­gram ramowy: http://www.nauka.gov.pl/narodowy-kongres-nauki/

Kon­gres będzie zwieńcze­niem serii dziewię­ciu kon­fer­encji pro­gramowych NKN, które od październi­ka 2016 odby­wały się w całej Polsce i wielu innych debat, oraz kon­sul­tacji ze wszys­tki­mi ciała­mi przed­staw­iciel­ski­mi dzi­ała­ją­cy­mi w obrę­bie nau­ki i szkol­nict­wa wyższego.  Bez najm­niejszej prze­sady moż­na powiedzieć, że pro­jekt ustawy wspól­nie z eksper­ta­mi min­is­terst­wa stworzyli przed­staw­iciele świa­ta nau­ki; w bezprece­den­sowym kon­sul­tac­jach uczest­niczyły tysiące badaczy, wykład­ow­ców, dok­toran­tów, stu­den­tów i pra­cown­ików admin­is­tracji pol­s­kich uczel­ni i insty­tutów badaw­czych.

Wrześniowy Kon­gres wspól­nie z Min­is­terst­wem Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego orga­ni­zować będzie Krakowskie Środowisko Aka­demick­ie.

zdję­cie W. Wandzel, KBF

  • Opublikowano: 4 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP