Aktualności

NAWA – internacjonalizacja!


Dział Projektów Międzynarodowych zaprasza do aplikowania o projekty Narodowej Agencji Akademickiej, poniżej harmonogram składania wniosków oraz najważniejsze informacje i linki do konkursów!

NAWA

HARMONOGRAM NABORÓW DO PROGRAMÓW NAWA NA ROK 2022
PROGRAM OGŁOSZENIE NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU
NAWA PRELUDIUM BIS 2 03.01.2022 10.12.2025 Tryb ciągły oceny wniosków
PROFESURA NAWA 23.02.2022 31.05.2022 29.11.2022
MEDYK NAWA 01.03.2022 30.06.2022 30.08.2022
BEKKER NAWA 17.03.2022 (zmiana z 10.03.2022) 10.05.2022 31.01.2023 (zmiana z 31.12.2022)
ANDERS NAWA (I) 29.03.2022 15.07.2022 30.09.2022
ANDERS NAWA (II) 29.03.2022 12.05.2022 31.08.2022
LETNIE KURSY NAWA 8.02.2022 22.03.2022 29.04.2022
GRANTY INTERWENCYJNE NAWA 28.03.2022 30.06.2022 Tryb ciągły oceny wniosków
POLSKIE POWROTY NAWA 9.05.2022 25.07.2022 30.01.2023
PROMOCJA JĘZYKA POLSKIEGO NAWA 16.05.2022 1.08.2022 30.09.2022
PARTNERSTWA STRATEGICZNE NAWA 19.10.2022 18.01.2023 31.05.2023
WELCOME TO POLAND 08.12.2022 28.02.2023 31.05.2023
Program wymiany osobowej studentów
i naukowców – wyjazdy
3.10.2022 20.12.2022 31.03.2023
Program wymiany osobowej studentów
i naukowców – przyjazdy
1.12.2022 30.04.2023 31.08.2023
WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE: Francja, Niemcy Niemcy: 05.04.2022Francja: 20.04.2022 Niemcy: 05.06.2022Francja: 15.07.2022  01.12.2022

 

 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest wypracowanie trwałych i długookresowych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich zawieranych z uczelniami zagranicznymi.
Więcej informacji na stronie programu

Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Więcej informacji na stronie programu

STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Program wspiera proces umiędzynarodowienia szkół doktorskich poprzez m.in. doskonalenie jakości kształcenia, zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów, wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej, wsparcie stypendialne dla doktorantów.
Więcej informacji na stronie programu

Welcome to Poland

Program wspiera projekty polskich uczelni, których celem jest budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy, promocji zagranicznej.
Więcej informacji na stronie programu

Spinaker

Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez poszerzenie ofert intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, w tym realizowanych w formie zdalnej.
Więcej informacji na stronie programu.

 

Profesura NAWA

Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.
Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie na realizację Projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.
Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. Komponent badawczy), finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, lub uwzględnienia środków na adaptację i organizację miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Kontakt:
Biuro Programów dla Naukowców
e-mail: nawachair@nawa.gov.pl
telefon: +48 22 390 35 90

 

Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.
Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym (w I edycji prowadzony był do 31 grudnia 2020 roku) lub do wyczerpania budżetu programu.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

• koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
• koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
• koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
• koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Warda
aleksandra.warda@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-79

  • Opublikowano: 31 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP