Aktualności

NCBR – PROGRAM INNOGLOBO


INNOGLOBO to nowy międzynarodowy program otwarty stanowiący uzupełnienie dotychczasowej oferty NCBR w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. Polscy innowatorzy będą mogli swobodniej niż dotychczas dobierać zagranicznego partnera projektu, tematykę projektu, a także realizować projekty o zróżnicowanych budżetach. Właśnie ruszył nabór w I konkursie, na który przeznaczono 10 mln zł.

Celem programu INNOGLOBO jest udzielenie wsparcia polskim podmiotom w ich ekspansji na rynki zagraniczne w zakresie rozwijania, adaptacji czy implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w szerokim kontekście geograficznym. NCBR zależało również na tym, aby zwiększyć efektywność swoich działań, kierując ofertę współpracy do większej grupy państw. Dotychczasowa współpraca dwustronna NCBR była w znacznym stopniu motywowana bliskością geograficzną krajów partnerskich czy najlepszymi doświadczeniami ze współpracy międzynarodowej polskich naukowców, a także relacjami kulturowymi i związkami historycznymi na poziomie państw i jednostek badawczych.

Zasady nowego konkursu

Poza wspomnianymi już możliwymi efektami programu organizatorzy liczą m.in. na: globalną promocję polskiej myśli naukowo-technicznej oraz polskich projektów z udziałem zagranicznych partnerów, poszerzenie współpracy międzynarodowej NCBR o nowe kierunki, państwa i regiony, umożliwienie realizacji projektów międzynarodowych polskim podmiotom we współpracy z pozaeuropejskimi oraz „peryferyjnymi” krajami.

Nabór wniosków w I konkursie trwa od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Budżet który przeznaczono na wsparcie projektów wyłonionych w tym konkursie to 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę  wynosi 400 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, a starać się o nie mogą firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Międzynarodowy „know-how” NCBR

Rok 2021 to nowe wyzwania dla NCBR w zakresie współpracy międzynarodowej. Aby jeszcze skuteczniej wspierać naukowców i innowatorów na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza realizować projekty w ramach programu Horyzont Europa, Centrum podjęło już szereg istotnych działań m.in. powołało Biuro Współpracy Międzynarodowej, połączyło siły z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz uruchomiło Biuro w Brukseli.

Współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE; inne inicjatywy wielostronne; współpracę dwustronną; a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 miliarda złotych. NCBR ogłasza średnio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  • Opublikowano: 8 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP