Aktualności

NCN ogłosiło konkursy – MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że 15 czer­w­ca 2016r. NCN ogłosiło konkursy – MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6. Wnios­ki o finan­sowanie, wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi, należy złożyć w formie elek­tron­icznej w sys­temie OSF (Obsłu­ga Stru­mieni Finan­sowa­nia) dostęp­nym na stron­ie https://osf.opi.org.pl do dnia 15 wrześ­nia 2016 roku.

  • MAESTRO 8 na pro­jek­ty badaw­cze dla doświad­c­zonych naukow­ców mające na celu real­iza­cję pio­nier­s­kich badań naukowych, w tym inter­dyscy­pli­narnych, ważnych dla roz­wo­ju nau­ki, wykracza­ją­cych poza doty­chcza­sowy stan wiedzy, i których efek­tem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 8na pro­jek­ty badaw­cze real­i­zowane w ramach współpra­cy między­nar­o­dowej;
  • SONATA BIS 6na pro­jek­ty badaw­cze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, real­i­zowane przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy dok­to­ra w okre­sie od 2 do 12 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem.

Wydru­ki (przy­na­jm­niej 2 egz.), jeden egzem­plarz uzu­pełniony o infor­ma­c­je uzu­peł­ni­a­jące (na potrze­by admin­is­tra­cyjne), powin­ny zostać odd­ane do Dzi­ału Pro­jek­tów (Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne, ul. Muszyńskiego 2, II piętro, pok. 2.08) celem sprawdzenia oraz pod­pisa­nia przez Kwest­o­ra (mgr Mał­gorza­ta Ochman) oraz Prorek­to­ra ds. Nau­ki (prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak), w nieprzekraczal­nym ter­minie do dnia 08.09.2016.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państ­wa do NCN, na adres: Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki, ul. Królews­ka 57, 30–081 Kraków, z dopiskiem np.: „Konkurs MAESTRO 8” oraz podaniem numerem pan­elu, do którego składany jest wniosek, w ter­minie do dnia 15.09.2016, dru­gi egzem­plarz wniosku pozosta­je dla Dzi­ału Pro­jek­tów. Ter­min uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły­wem wniosek w formie pisem­nej został nadany w pol­skiej placów­ce pocz­towej oper­a­to­ra wyz­nac­zonego (aktu­al­nie Pocz­ta Pol­s­ka S.A.).

UWAGA!
Na polece­nie Prorek­to­ra ds. Nau­ki wyma­gana jest akcep­tac­ja wniosku przez bezpośred­niego przełożonego (nie doty­czy kierown­ików Klinik/Zakładów). Pod­pis należy złożyć na ostat­niej stron­ie każdego wniosku (pod pozostały­mi pod­pisa­mi).

WAŻNE!
W przy­pad­ku chę­ci aplikowa­nia w powyższych konkur­sach, prosimy o przesłanie w ter­minie do dnia 31.08.2016 pod­sta­wowych założeń pro­jek­tu, licz­by wykon­aw­ców, wstęp­nego kosz­to­ry­su oraz planowanej do zakupi­enia aparatu­ry.

Prosimy pon­ad­to o przesłanie ostate­cznej wer­sji wygen­erowanego w sys­temie OSF pliku PDF wraz z infor­ma­c­ja­mi uzu­peł­ni­a­ją­cy­mi na adresy jak poniżej.

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:

Wydzi­ał Lekars­ki
Edy­ta Czer­wińs­ka
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Pozostałe Wydzi­ały
Romana Łas­ki
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

 

  • Opublikowano: 24 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP