Aktualności

NCN ogłosiło konkursy – MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6


Szanowni Państwo,

informujemy, że 15 czerwca 2016r. NCN ogłosiło konkursy – MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6. Wnioski o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2016 roku.

  • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 8na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 6na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wydruki (przynajmniej 2 egz.), jeden egzemplarz uzupełniony o informacje uzupełniające (na potrzeby administracyjne), powinny zostać oddane do Działu Projektów (Centrum Informacyjno-Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, II piętro, pok. 2.08) celem sprawdzenia oraz podpisania przez Kwestora (mgr Małgorzata Ochman) oraz Prorektora ds. Nauki (prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2016.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państwa do NCN, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem np.: „Konkurs MAESTRO 8” oraz podaniem numerem panelu, do którego składany jest wniosek, w terminie do dnia 15.09.2016, drugi egzemplarz wniosku pozostaje dla Działu Projektów. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

UWAGA!
Na polecenie Prorektora ds. Nauki wymagana jest akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego (nie dotyczy kierowników Klinik/Zakładów). Podpis należy złożyć na ostatniej stronie każdego wniosku (pod pozostałymi podpisami).

WAŻNE!
W przypadku chęci aplikowania w powyższych konkursach, prosimy o przesłanie w terminie do dnia 31.08.2016 podstawowych założeń projektu, liczby wykonawców, wstępnego kosztorysu oraz planowanej do zakupienia aparatury.

Prosimy ponadto o przesłanie ostatecznej wersji wygenerowanego w systemie OSF pliku PDF wraz z informacjami uzupełniającymi na adresy jak poniżej.

Informacji w sprawie konkursów udzielają:

Wydział Lekarski
Edyta Czerwińska
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Pozostałe Wydziały
Romana Łaski
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

 

  • Opublikowano: 24 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP