Aktualności

NCN ogłosiło konkursy – OPUS 13 i PRELUDIUM 13


Szanowni Państ­wo,

15 mar­ca 2017r. NCN ogłosiło konkursy – OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

Wnios­ki o finan­sowanie, wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi, należy złożyć w formie elek­tron­icznej w sys­temie OSF (Obsłu­ga Stru­mieni Finan­sowa­nia) dostęp­nym na stron­ie https://osf.opi.org.pl  do dnia 16 czer­w­ca br. Wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upły­wa 8 czer­w­ca br.

  • OPUS 13 na pro­jek­ty badaw­cze, w tym finan­sowanie zakupu lub wyt­worzenia aparatu­ry naukowo-badaw­czej niezbęd­nej do real­iza­cji tych pro­jek­tów;
  • PRELUDIUM 13na pro­jek­ty badaw­cze, real­i­zowane przez oso­by rozpoczy­na­jące kari­erę naukową nieposi­ada­jące stop­nia naukowego dok­to­ra;

Uwa­ga!
Wnios­ki w konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF wyłącznie drogą elek­tron­iczną. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy

Pon­ad­to infor­mu­je­my, że w związku z prze­jś­ciem na elek­tron­iczny sys­tem składa­nia wniosków, wnioskodawca/podmiot real­izu­ją­cy ma obow­iązek wskaza­nia we wniosku adresu Elek­tron­icznej Skrzyn­ki Podaw­czej (ePUAP), na który doręczane będą pis­ma doty­czące wniosku o finan­sowanie, w tym decyz­je dyrek­to­ra NCN odnośnie przyz­na­nia finan­sowa­nia. Niepo­danie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożli­wi jego wysłanie w sys­temie OSF. Kierown­ik projektu/osoba fizy­cz­na może wskazać adres skry­t­ki ePUAP opcjon­al­nie. W przy­pad­ku braku adresu skry­t­ki ePUAP doręcze­nie decyzji będzie real­i­zowane poprzez wysłanie infor­ma­cji na adres e‑mail kierown­i­ka pro­jek­tu wskazany we wniosku.

 

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Z poważaniem
Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP