Aktualności

NCN ogłosiło 3 konkursy krajowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 oraz 2 konkursy międzynardowe: BEETHOVEN 2 i POLONEZ 3


Szanowni Państ­wo,

dnia 15 wrześ­nia 2016r. NCN ogłosiło 3 konkursy kra­jowe: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 oraz 2 konkursy między­nar­dowe: BEETHOVEN 2 i POLONEZ 3. Wnios­ki o finan­sowanie, wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi, należy złożyć w formie elek­tron­icznej w sys­temie OSF (Obsłu­ga Stru­mieni Finan­sowa­nia) dostęp­nym na stron­ie https://osf.opi.org.pl do dnia 15 grud­nia 2016 roku.

  • OPUS 12 na pro­jek­ty badaw­cze, w tym finan­sowanie zakupu lub wyt­worzenia aparatu­ry naukowo-badaw­czej niezbęd­nej do real­iza­cji tych pro­jek­tów;
  • PRELUDIUM 12na pro­jek­ty badaw­cze, real­i­zowane przez oso­by rozpoczy­na­jące kari­erę naukową nieposi­ada­jące stop­nia naukowego dok­to­ra;
  • SONATA 12na pro­jek­ty badaw­cze, real­i­zowane przez oso­by rozpoczy­na­jące kari­erę naukową posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra;
  • POLONEZ 3 — na pro­jek­ty badaw­cze real­i­zowane przez naukow­ców przy­jeżdża­ją­cych z zagrani­cy.
  • BEETHOVEN 2 — na pol­sko-niemieck­ie pro­jek­ty badaw­cze.

Wydru­ki (przy­na­jm­niej 2 egz.), jeden egzem­plarz uzu­pełniony o infor­ma­c­je uzu­peł­ni­a­jące (na potrze­by admin­is­tra­cyjne), powin­ny zostać odd­ane do pod­pisu do Kwest­o­ra (mgr Mał­gorza­ta Ochman), a następ­nie do Dzi­ału Pro­jek­tów (CIB, ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.08) celem pod­pisa­nia przez Prorek­to­ra ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą (prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak), w nieprzekraczal­nym ter­minie do dnia 08.12.2016.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państ­wa do NCN, na adres: Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki, ul. Królews­ka 57, 30–081 Kraków, z dopiskiem np.: „Konkurs OPUS 12” oraz podaniem numerem pan­elu, do którego składany jest wniosek, w ter­minie do dnia 15.12.2016, dru­gi egzem­plarz wniosku pozosta­je dla Dzi­ału Pro­jek­tów. Ter­min uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły­wem wniosek w formie pisem­nej został nadany w pol­skiej placów­ce pocz­towej oper­a­to­ra wyz­nac­zonego (aktu­al­nie Pocz­ta Pol­s­ka S.A.).

UWAGA!
Na polece­nie Prorek­to­ra ds. Nau­ki wyma­gana jest akcep­tac­ja wniosku przez bezpośred­niego przełożonego (nie doty­czy kierown­ików Klinik/Zakładów). Pod­pis należy złożyć na ostat­niej stron­ie każdego wniosku (pod pozostały­mi pod­pisa­mi).

WAŻNE!
W przy­pad­ku chę­ci aplikowa­nia w powyższych konkur­sach, prosimy o przesłanie w ter­minie do dnia 30.11.2016 pod­sta­wowych założeń pro­jek­tu, licz­by wykon­aw­ców, wstęp­nego kosz­to­ry­su oraz planowanej do zakupi­enia aparatu­ry.

Prosimy pon­ad­to o przesłanie ostate­cznej wer­sji wygen­erowanego w sys­temie OSF pliku PDF wraz z infor­ma­c­ja­mi uzu­peł­ni­a­ją­cy­mi na adresy:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki Strate­gii i Roz­wo­ju
Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

  • Opublikowano: 24 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP