Aktualności

NCN ułatwia realizację grantów


W odpowiedzi na spły­wa­jące ze środowiska naukowego pos­tu­laty, Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki pod­jęło decyzję o ujed­no­lice­niu częś­ci zasad doty­czą­cych real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych, nieza­leżnie od edy­cji konkur­su, w ramach której dany pro­jekt został sfi­nan­sowany. Prezen­tu­je­my szczegółowe objaśnie­nie wprowadzanych udo­god­nień.

Pis­mo wyjaś­ni­a­jące:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2018_02_06_pismo_dyrektora_ncn_ujednolicenie_zasad_realizacji_projektow.pdf

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy kierown­ikom grantów o koniecznoś­ci złoże­nia rapor­tu rocznego zgod­nie z zapisa­mi w umowie o real­iza­cję i finan­sowanie pro­jek­tu badaw­czego oraz metryce pro­jek­tu.

Załącznik: Pimo wyjaś­ni­a­jące z NCN

  • Opublikowano: 12 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP