Aktualności

Newsletter NearUS


Szanowni Państ­wo,

W załąc­zonym pliku prezen­tu­je­my newslet­ter inic­jaty­wy NearUS, w którym zna­jdą Państ­wo zarówno infor­ma­c­je doty­czące założeń samej inic­jaty­wy oraz najnowszych wydarzeń i możli­woś­ci aplikowa­nia.

Inic­jaty­wa NearUS to nowout­wor­zona sieć Europe­js­kich Ośrod­ków Badaw­c­zo-Innowa­cyjnych w Stanach Zjed­noc­zonych. Sieć będzie cen­tral­nym punk­tem  kon­tak­towym dla europe­js­kich pod­miotów prowadzą­cych bada­nia i innowac­je, prag­ną­cych rozwi­jać i wzmac­ni­ać współpracę poprzez Atlantyk.  Mis­ją sieci jest dostar­czanie europe­jskim naukow­com i innowa­torom stan­dar­d­owych, a także dos­tosowanych do potrzeb, usług wspar­cia w zakre­sie inter­nacjon­al­iza­cji badań i innowacji, aby przyspieszyć dostęp do rynku amerykańskiego i zmaksy­mal­i­zować szanse powodzenia.

Inic­jaty­wa rozpoczęła się w kwiet­niu 2017. Jej dzi­ała­nia skierowane są do następu­ją­cych pod­miotów:

 • akcel­er­a­to­ry
 • inku­ba­to­ry
 • par­ki naukowe
 • firmy
 • sieci
 • MŚP
 • klas­try
 • insty­tu­ty i lab­o­ra­to­ria badaw­c­zo-roz­wo­jowe
 • start-upy
 • przed­siębior­cy
 • kierown­i­cy ds. badań i admin­is­tra­torzy
 • uni­w­er­syte­ty
 • agenc­je finan­su­jące
 • sto­warzyszenia uni­w­er­syteck­ie

Usłu­gi będą ukierunk­owane na różne, komer­cyjnie opła­calne poziomy dojrza­łoś­ci tech­no­log­icznej (etapy Research2Research, Research2Market i Business2Business) i będą obe­j­mowały sym­poz­ja naukowe; możli­woś­ci znalezienia part­nerów biz­ne­sowych; wiz­y­ty robocze i wyciecz­ki do orga­ni­za­cji amerykańs­kich w celu zbada­nia możli­woś­ci part­nerst­wa tech­no­log­icznego / pro­duk­tu i / lub śred­nio lub dłu­goter­mi­nowego roz­wo­ju biz­ne­su; dopa­sowanie do potenc­jal­nych inwest­orów; boot­campy; dostęp do przestrzeni roboczej, pomoc przy pro­gra­mach akcel­er­a­cyjnych i wiele więcej.

 

Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą inic­jaty­wy NearUS: 

NEARUS newslet­ter

 

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Dzi­ał Pro­jek­tów

 • Opublikowano: 13 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP