Newsletter — Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO*

Strona główna » Newsletter – Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO*

Newsletter — Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO*

Obow­iązek infor­ma­cyjny na pod­staw­ie art. 13 RODO*

 1. Admin­is­tra­torem Pani/Pana danych osobowych jest Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi z siedz­ibą przy al. Koś­ciusz­ki 4, 90–419 Łódź.
 2. Admin­is­tra­tor wyz­naczył Inspek­to­ra Ochrony Danych (IOD), który nad­zoru­je praw­idłowość przetwarza­nia danych. Z IOD moż­na się skon­tak­tować drogą elek­tron­iczną, wysyła­jąc wiado­mość na adres: iod@umed.lodz.pl.
 3. Pod­stawę prawną przetwarza­nia Pana/Pani danych osobowych stanow­ić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowol­na i świado­ma zgo­da na przetwarzanie danych w celu sub­skrypcji (dostar­czenia) newslet­tera.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą prze­chowywane przez okres sub­skrypcji newslet­tera lub do cza­su cofnię­cia zgody na przetwarzanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazy­wane innym odbior­com.
 6. Podanie danych jest dobrowolne. W przy­pad­ku ich niepo­da­nia nie będą Państ­wo mogli sko­rzys­tać z sub­skrypcji newslet­tera.
 7. Posi­a­da Pani/Pan pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz pra­wo do ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, wniesienia sprze­ci­wu w zakre­sie przetwarza­nia, a także pra­wo do przenoszenia danych i cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie.
 8. Zgodę moż­na wyco­fać w każdym momen­cie, wysyła­jąc wiado­mość na adres: promocja@umed.lodz.pl. Cofnię­cie zgody pozosta­je bez wpły­wu na przetwarzanie danych osobowych przez złoże­niem oświad­czenia o cofnię­ciu.
 9. Ma Pani/Pan pra­wo wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych.
 10. Admin­is­tra­tor nie przekazu­je danych osobowych poza Europe­js­ki Obszar Gospo­dar­czy.
 11. Dane osobowe nie są przetwarzane automaty­cznie i pod­dawane pro­filowa­niu.

* Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP