Aktualności

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy


W dniu 09 listopa­da 2022 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wraz z Fun­dacją Łódź Aka­demic­ka orga­nizu­je już po raz dziewią­ty kon­fer­encję „(Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy”. Tem­at prze­wod­ni tegorocznej edy­cji to: Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane sposobem na poprawę akty­wnoś­ci zawodowej OzN.

Celem kon­fer­encji jest umożli­wie­nie osobom z niepełnosprawnoś­ci­a­mi bezpośred­niego spotka­nia z pra­co­daw­ca­mi oraz dostępu do udzi­ału w dzi­ała­ni­ach, które zwięk­szą ich szan­sę na znalezie­nie właś­ci­wej dla siebie pra­cy, prak­ty­ki czy stażu.

Tegorocz­na edy­c­ja odbędzie się w for­mule zarówno stacjonarnej jak i zdal­nej.

Szczegółowy pro­gram kon­fer­encji oraz rejes­trac­ja zna­j­du­ją się na stron­ie https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Dla wszys­t­kich uczest­ników kon­fer­enc­ja jest bez­plat­na.

Zaprasza­my!

  • Opublikowano: 18 października 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP