Aktualności

Niepełnosprawni na rynku pracy


baner-on-2016-n-1

w dniu 09 listopa­da 2016 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wraz z Fun­dacją Łódź Aka­demic­ka orga­nizu­je już po raz trze­ci kon­fer­encję „Niepełnosprawni na rynku pra­cy”.

Kon­fer­enc­ja będzie okazją do tego, aby w sze­rokim gronie spec­jal­istów roz­maw­iać o prob­lemach osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Cieszymy się, że dwie edy­c­je kon­fer­encji cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem, ponieważ świad­czy to randze prob­le­mu, który pod­jęliśmy. Kon­fer­enc­ja to również okaz­ja do spotka­nia i wysłucha­nia wykładów osób, które swo­ją niepełnosprawność „przekuły” w sukces i pokaza­ły, że ich deter­mi­nac­ja i siła charak­teru mogą pokon­ać wszys­tkie prze­ci­wnoś­ci losu. Tegorocznym goś­ciem spec­jal­nym będzie Moni­ka Kuszyńs­ka – pol­s­ka piosenkar­ka i autor­ka tek­stów, wokalist­ka zespołu Var­ius Manx w lat­ach 2000–2010, reprezen­tan­t­ka Pol­s­ki pod­czas 60. Konkur­su Piosen­ki Eurow­iz­ji w 2015 roku.

Kon­fer­enc­ja „Niepełnosprawni na rynku pra­cy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, ale to również Gieł­da Pra­cy, którą orga­nizu­je­my wspól­nie z Pol­ską Orga­ni­za­cją Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych.

Kon­fer­enc­ja dla osób niepełnosprawnych z orzec­zonym stop­niem niepełnosprawnoś­ci jest bezpłat­na!

Licz­ba miejsc ogranic­zona!

Rejes­trac­ja i szczegółowy pro­gram kon­fer­encji na stron­ie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 19 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP