Aktualności

Nominacje do nagród Pro Juvenes


Jest nam ogrom­nie miło poin­for­mować, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi otrzy­mał dwie nom­i­nac­je do Nagród Pro Juvenes, czyli najważniejszych nagród środowiska stu­denck­iego. Nom­i­nac­je cieszą, tym bardziej że są one jedyny­mi wśród wszys­t­kich łódz­kich uczel­ni!

  • Kat­e­go­ria Stu­dent-Naukowiec — Nicol Zielin­s­ka

Nicol Zielin­s­ka to stu­den­t­ka V roku kierunku lekarskiego na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, która na co dzień zaj­mu­je się badaniem zmi­en­noś­ci mor­fo­log­icznych w ludzkim orga­nizmie. W tym roku aka­demickim opub­likowała 27 prac naukowych o wartoś­ci 2230 punk­tów min­is­te­ri­al­nych oraz 63.187 punk­tów Impact Fac­tor. W ciągu tego roku wys­tępowała wielokrot­nie na kon­fer­enc­jach między­nar­o­dowych, pełniła funkcję recen­zen­t­ki w cza­sopis­mach między­nar­o­dowych, była na stażu naukowym w Hisz­panii, a także udzielała się orga­ni­za­cyjnie jako prze­wod­niczą­ca Koła Naukowego Anatomii Klin­icznej. Jej dzi­ałal­ność naukowa została nagrod­zona wielokrot­nie, zarówno w konkur­sach, jak i pro­gra­mach stype­n­di­al­nych. W zeszłym roku została lau­re­atką nagrody Pro Juvenes w omaw­ianej kat­e­gorii.

  • Kat­e­go­ria Kul­tura Stu­denc­ka — Rejs Chorwac­ja z UME­Dem 2022

Dzi­ałamy zgod­nie z założe­niem „ogranicza nas tylko wyobraź­nia”, rejs Chorwac­ja z UME­Dem udowad­nia naszym stu­den­tom, że nie ma rzeczy niemożli­wych, a przed nimi cały świat stoi otworem. Nasz rejs to nie tylko kąpiele morskie i słoneczne, ale także godziny spęd­zone na pełnych żaglach, wypełnione szkole­niem z pod­staw żeglarst­wa. Każdy uczest­nik obozu kończy go posi­ada­jąc nowe umiejęt­noś­ci, wspani­ałe zna­jo­moś­ci na lata, doświad­c­zone przez morskie fale, a także głowę pełną nieza­pom­ni­anych doświad­czeń.

 Odd­ać głos moż­na tutaj:

  • Opublikowano: 3 listopada 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP