Aktualności

Nominacje profesorskie


Miło nam poin­for­mować, że 21 czer­w­ca 2018 roku nom­i­nac­je pro­fe­sorskie z rąk Prezy­den­ta Andrze­ja Dudy, otrzy­mali pra­cown­i­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: Pani Katarzy­na Stars­ka-Kowars­ka z Klini­ki Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej, Pan Jarosław Kalin­ka, Kierown­ik Klini­ki Peri­na­tologii, Pan Edward Kowal­czyk, Kierown­ik Zakładu Far­makologii i Toksykologii, Pan Paweł Szy­mańs­ki, Kierown­ik Pra­cowni Radio­far­ma­cji oraz Pan Marcin Mycko z Klini­ki Neu­rologii.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

Zdję­cia pochodzą z ofic­jal­nego ser­wisu fotograficznego Kance­larii Prezy­den­ta RP.

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP