Aktualności

Nominacje Profesorskie dla Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


11 sty­cz­nia 2017 r. w Pałacu Prezy­denc­ki odbyło się uroczyste wręcze­nie aktów nom­i­na­cyjnych nauczy­cielom aka­demickim oraz pra­cown­ikom nau­ki i sztu­ki.

Nom­i­nac­je Pro­fe­sorskie z rąk Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Andrze­ja Dudy ode­brali:

Pan Piotr POTEMSKI — pro­fe­sor nauk medy­cznych, Kierown­ik Klini­ki Chemioter­apii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego  w Łodzi

oraz

Pan Jakub FICHNA — pro­fe­sor nauk medy­cznych, Kierown­ik Zakładu Bio­chemii Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Akty nom­i­na­cyjne ode­brało łącznie 59 nauczy­cieli aka­demic­kich oraz pra­cown­ików nau­ki i sztu­ki.

 

Wszys­tkim nomi­nowanym serdecznie grat­u­lu­je­my oraz życzymy sukcesów w dal­szej pra­cy zawodowej.

 

Zródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,43,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html

  • Opublikowano: 13 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP