Nominacje profesorskie

Strona główna » Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

Czerwiec 2021
prof. dr hab. n. med Elżbieta Miller

Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej

Elż­bi­eta Miller jest łodzianką w trzec­im pokole­niu, pochodzi z rodziny lekarskiej — zarówno rodz­ice, jak i brat są absol­wen­ta­mi Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Ma trzech synów. Ukończyła XXVI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. M. For­nal­skiej w Łodzi. Stu­dia na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi ukończyła w 1993 roku. Jest spec­jal­istą z dziedziny reha­bil­i­tacji medy­cznej – kierown­ikiem spec­jal­iza­cji była ikona pol­skiej reha­bil­i­tacji, pro­fe­sor Kaz­imiera Milanows­ka. W roku 2004 prof. Miller uzyskała stopień naukowy dok­to­ra nauk medy­cznych, rozprawa dok­tors­ka została obro­niona na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych na pod­staw­ie rozprawy habil­i­ta­cyjnej pt.: „Pro­cesy pro- i antyoksy­da­cyjne oraz oce­na funkcjon­al­na chorych na stward­nie­nie rozsiane po zas­tosowa­niu kriosty­mu­lacji ogól­nous­tro­jowej” nadany uch­wałą Rady Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Od 2013 zatrud­niona na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Obec­nie kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej.

Członek The Inter­na­tion­al Soci­ety of Phys­i­cal and Reha­bil­i­ta­tion. Prowadzi bada­nia naukowe związane z neu­rore­ha­bil­i­tacją oraz zas­tosowaniem tem­per­atur kri­o­genicznych w medy­cynie. Członek zespołu badaw­czego przy Między­nar­o­dowym Insty­tu­cie Nis­kich tem­per­atur w Paryżu. Jest autorem i współau­torem 110 pub­likacji, całkow­ity impact fac­tor 142,674 Index Hirscha wg Web of Sci­ence 16, wg Sco­pus 19. Wielokrot­na lau­re­at­ka nagród Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Prezy­dent Rzecz­pospo­litej Pol­skiej nadał jej w dn. 17 czer­w­ca 2021 roku tytuł pro­fe­so­ra nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu w dyscy­plin­ie nau­ki medy­czne.

Elżbieta Miller
Kwiecień 2021
prof. dr hab. n. med Joanna Góra-Tybor

Klini­ka Hema­tologii

Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Dyplom lekarza medy­cyny otrzy­mała w 1990 roku. W październiku tego samego roku rozpoczęła pracę w charak­terze asys­ten­ta w Zakładzie Far­makologii AM w Łodzi i jed­nocześnie rozpoczęła spec­jal­iza­cję z zakre­su chorób wewnętrznych w II Klin­ice Chorób Wewnętrznych, w której została zatrud­niona od 1995 roku. W 1993 roku otrzy­mała tytuł dok­to­ra nauk medy­cznych za przed­staw­ie­nie rozprawy dok­torskiej pt. „Wpływ 2‑chlorodeoxyadenozyny (2‑CdA) na praw­idłową i białaczkową hematopoezę w bada­ni­ach doświad­czal­nych u myszy oraz w hodowli ludz­kich komórek krwiotwór­czych in vit­ro”, wyko­nanej pod kierunk­iem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Roba­ka. W 1994 roku została lau­re­atką Stype­ndi­um Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej dla Młodych, Wyróż­ni­a­ją­cych się Pra­cown­ików Naukowo-Badaw­czych. W tym samym roku uzyskała I stopień spec­jal­iza­cji, a cztery lata później zdała z wyróżnie­niem egza­min na II stopień spec­jal­iza­cji z chorób wewnętrznych. W lat­ach 1996–1997 odbyła roczne stype­ndi­um British Coun­cil w Klin­ice Hema­tologii Impe­r­i­al Col­lege, Ham­mer­smith Hos­pi­tal w Lon­dynie pod kierown­ictwem Pro­fe­so­ra Johna Gold­mana. W 1998 roku została powołana na stanowisko adi­unk­ta II Klini­ki Chorób Wewnętrznych Insty­tu­tu Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, która została przek­sz­tał­cona w Klinikę Hema­tologii w 1997 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł spec­jal­isty w dziedzinie hema­tologii. W 2011 roku uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych w dyscy­plin­ie medy­cy­na na pod­staw­ie mono­grafii „Oce­na angio­genezy i jej znacze­nie prog­nos­ty­czne w przewlekłej białaczce lim­fo­cy­towej”. W lat­ach 2014–2019 pełniła funkcję Kierown­i­ka Odd­zi­ału Chorób Układu Krwiotwór­czego Klini­ki Hema­tologii w Insty­tu­cie Hema­tologii i Trans­fuzjologii. Aktu­al­nie pracu­je w Klin­ice Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Prof. Joan­na Góra-Tybor pełniła rolę pro­mo­to­ra w dwóch zakońc­zonych prze­wodach dok­tors­kich:

  1. mgr Anny Rychter — „Oce­na czyn­ników wpły­wa­ją­cych na przestrze­ganie zale­ceń ter­apeu­ty­cznych u pac­jen­tów z przewlekłą białaczką szpikową z uwzględ­nie­niem właś­ci­woś­ci osobowoś­ci”; przewód zakońc­zony nadaniem stop­nia dr n. o zdrow­iu na posiedze­niu Rady Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu UM w Łodzi;
  2. lek. Elż­bi­ety Patkowskiej — „Charak­terysty­ka klin­icz­na oraz wyni­ki leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z lokaliza­cją poza­szpikową”; przewód zakońc­zony nadaniem stop­nia dr n. med. na posiedze­niu Rady Naukowej Insty­tu­tu Hema­tologii i Trans­fuzjologii w Warsza­w­ie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe prof. Joan­ny Góry-Tybor kon­cen­tru­ją się wokół zagad­nień związanych z ter­apią chorób nowot­worowych układu krwiotwór­czego. Opub­likowane prace moż­na podzielić na następu­jące grupy tem­aty­czne:

  • prace doświad­czalne poświę­cone bada­niu inter­akcji ana­logu puryn 2‑chlorodeoxyadenozyny (2‑CdA) z inny­mi cytostatyka­mi lub cytok­i­na­mi;
  • prace klin­iczne doty­czące efek­tów ter­apii 2‑CdA stosowanej samodziel­nie lub w sko­jarze­niu z inny­mi cytostatyka­mi u pac­jen­tów z choroba­mi lim­fo­pro­lif­er­a­cyjny­mi;
  • prace doty­czące angio­genezy u chorych z przewlekłą białaczką lim­fo­cy­tową (PBL);
  • prace doty­czące etiopato­genezy i ter­apii przewlekłej białacz­ki szpikowej (PBSz) i nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych Filadelfia ujem­nych.

Aktu­al­nie jej głównym obszarem badaw­czym jest ter­apia nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych – PBSz i nowot­worów Filadelfia ujem­nych. Zainicjowała przeprowadze­nie w Polsce, pod aus­pic­ja­mi PALG (Pol­skiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych), wieloośrod­kowych ret­ro­spek­ty­wnych anal­iz doty­czą­cych skutecznoś­ci i powikłań inhibitorów kinazy BCR-ABL II gen­er­acji nilo­tynibu i dazatynibu. Zainicjowała również pow­stanie rejestru chorych na PBSz uwzględ­ni­a­jącego obec­ność chorób współist­nieją­cych i stosowanie dodatkowych ter­apii. Akty­wnie uczest­niczyła również w pra­cach mają­cych na celu ocenę skutecznoś­ci i toksy­cznoś­ci gen­eryków imatynibu. Prof. Joan­na Góra-Tybor współpracu­je z MIR­A­Cle (Myelo­pro­lif­er­a­tive dIs­or­ders ReseArch Con­sor­tium i IMPuLSE  (Inter­na­tion­al Myelodys­PLas­tic Syn­dromes rEsearch con­sor­tium) w zakre­sie badań nad  wrod­zony­mi uwarunk­owa­ni­a­mi nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych i zespołów mielodys­plas­ty­cznych oraz z grupą CEMPO (Cen­tral Euro­pean Myelo­pro­lif­er­a­tive Neo­plasm Orga­ni­za­tion).

Jest autorką lub współau­torką 60 prac ory­gi­nal­nych oraz licznych prac poglą­dowych. Dorobek ten uzu­peł­nia 15 rozdzi­ałów w podręcznikach kra­jowych. Prace są częs­to cytowane przez społeczność naukową (indeks Hirscha h‑index= 17; IF 155,125).

Istot­ną część akty­wnoś­ci zawodowej prof. Góry-Tybor stanowi dzi­ałal­ność dydak­ty­cz­na. Od początku pra­cy w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi akty­wnie uczest­niczy w dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej Klini­ki, prowadząc sem­i­nar­ia i ćwiczenia z hema­tologii dla stu­den­tów V roku Wydzi­ału Lekarskiego oraz sem­i­nar­ia i ćwiczenia z pro­pe­deu­ty­ki interny dla stu­den­tów III roku Wydzi­ału Lekarskiego. Brała także udzi­ał, jako wykład­ow­ca, w szkole­ni­ach pody­plo­mowych doty­czą­cych prob­lemów hema­to­log­icznych w neu­rologii, onkologii i inten­sy­wnej ter­apii. Ważną częś­cią jej dzi­ałal­noś­ci dydak­ty­cznej jest upowszech­ni­an­ie zagad­nień doty­czą­cych biologii i ter­apii nowot­worów mielo­pro­lif­er­a­cyjnych poprzez przy­go­towanie licznych rozdzi­ałów w podręcznikach z zakre­su hema­tologii i onkologii oraz prac poglą­dowych.

Prof. Joan­na Góra-Tybor akty­wnie wspiera dzi­ałal­ność orga­ni­za­cji pac­jen­tów. W 2018 r. została uhonorowana nagrodą „Zasłużona dla Życia” i tytułem Hon­orowego Człon­ka Ogól­nokra­jowego Sto­warzyszenia Pomo­cy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Wspo­ma­ga także dzi­ałal­ność Grupy Wspar­cia dla Chorych na Nowot­wory Mielo­pro­lif­er­a­cyjne. W 2016 r. otrzy­mała medal „Glo­ria Med­i­c­i­nae”, wyróżnie­nie przyz­nawane przez Pol­skie Towarzyst­wo Lekarskie za osiąg­nię­cia medy­czne i społeczne.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

Kierown­ik Zakładu Hodowli Komórkowych i Anal­iz Genomowych

Ukończyła Wydzi­ał Medy­cyny Wetery­naryjnej Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, uzysku­jąc w 2002 r. tytuł zawodowy lekarza wetery­narii; pracę dok­torską obroniła na Wydziale Medy­cyny Wetery­naryjnej SGGW w Warsza­w­ie w 2005 r.; nato­mi­ast stopień naukowy dok­to­ra habil­i­towanego nauk medy­cznych, w dyscy­plin­ie medy­cy­na, spec­jal­ność: medy­cy­na, uzyskała na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w 2014 r. W roku 2019 mianowana na stanowisko pro­fe­so­ra uczel­ni, w 2021 r. uzyskała tytuł naukowy. W roku 2012 uzyskała tytuł spec­jal­isty w zakre­sie użytkowa­nia i patologii zwierząt lab­o­ra­to­ryjnych. W lat­ach 2007–2010 była Członkiem Komisji Biologii Zwierząt Doświad­czal­nych Pol­skiej Akademii Nauk; w lat­ach 2008–2016 przed­staw­iciel niesamodziel­nych pra­cown­ików naukowych w Radzie Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; od roku 2018 – członek Rady Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi FUMED; członek grupy ekspertów wyz­nac­zonych przez Min­is­tra Edukacji i Nau­ki do udzi­ału w kon­tro­lach użytkown­ików w zakre­sie prowad­zonych przez nich doświad­czeń. W lat­ach 2017–2018 Pełnomoc­nik Dziekana Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego ds. Pro­mocji Wydzi­ału. W lat­ach 2016–2020 członek Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; od 2019 Członek Komisji ds. Strate­gii Roz­wo­ju Uczel­ni w ramach pro­jek­tu Strate­gia Doskon­ałoś­ci – Uczel­nia Badaw­cza. W lat­ach 2009–2015 asys­tent kierown­i­ka pro­jek­tu „Uru­chomie­nie kierunku studiów: Biotech­nolo­gia, spec­jal­ność: Biotech­nolo­gia Medy­cz­na na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej, z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki. Od 2017 roku kierown­ik pro­jek­tu „BRaIn — Bada­nia Rozwój Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji” współ­fi­nan­sowanego przez Unię Europe­jską, ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020; w 2018 r. koor­dy­na­tor obszaru w pro­jek­cie „MEDiKUM Między­nar­o­dowa Eksplo­rac­ja Doskon­ałoś­ci i Kom­pe­tencji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”, finan­sowanym w ramach przed­sięwz­ię­cia Strate­gia Doskon­ałoś­ci — Uczel­nia Badaw­cza MNiSW. Od roku 2019 jest Prodziekanem ds. Nau­ki oraz członkiem prezy­di­um Rady Nauk Medy­cznych.

Swo­je obec­ne zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­je na oce­nie myko­toksyn jako mod­u­la­torów metab­o­liz­mu komórkowego, w tym na bada­niu czy codzi­enne naraże­nia na metaboli­ty grzy­bów pleśniowych, które przyj­mowane są wraz poży­wie­niem, może mieć wpływ na rozwi­ja­jące się pro­cesy chorobowe, a w szczegól­noś­ci na chorobę nowot­worową.

Jest autorem lub współau­torem kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych w prestiżowych cza­sopis­mach zna­j­du­ją­cych się w bazie Jour­nal Cita­tion Reports (JCR) oraz prac pop­u­larno-naukowych, współau­torem rozdzi­ałów w książkach, mono­grafii oraz skryp­tów dla stu­den­tów. Recen­zent w wiodą­cych cza­sopis­mach między­nar­o­dowych. Stype­ndys­t­ka Pol­ish School of Med­i­cine Memo­r­i­al Fund at the Uni­ver­si­ty of Edin­burg. Jest lau­re­atką m.in. nagród JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego za dzi­ałal­ność naukową. Wypro­mowała dwóch dok­torów, ośmiu mag­is­tran­tów oraz pon­ad dwudzi­es­tu licenc­jatów. Recen­zent prac habil­i­ta­cyjnych i dok­tors­kich. W Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi prowadzi wykłady i sem­i­nar­ia dla stu­den­tów kierunku biotech­nolo­gia i elek­tro­ra­di­olo­gia.

Jest członkiem prestiżowych orga­ni­za­cji naukowych i zawodowych: Soci­ety Myco­tox­in Research, Euro­pean Soci­ety for Lab­o­ra­to­ry Ani­mal Vet­eri­nar­i­ans, Pol­skiego Towarzyst­wa Endokryno­log­icznego, Pol­skiego Towarzyst­wa Nauk o Zwierzę­tach Lab­o­ra­to­ryjnych – Pol­LASA.

Z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi związana od roku 2006, aktu­al­nie kieru­je Zakła­dem Hodowli Komórkowych i Anal­iz Genomowych.

prof. dr hab. n.med. Mariusz Stasiołek

Kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Neu­rologii

Ukończył stu­dia medy­czne na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w 1998 roku. W 1999 r. rozpoczął stu­dia dok­toranck­ie w Klin­ice Neu­rologii Akademii Medy­cznej w Łodzi. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskał w 2002 r. W roku 2007 otrzy­mał tytuł spec­jal­isty w dziedzinie neu­rologii. Z początkiem roku 2008 pod­jął pracę w Klin­ice Neu­rologii, Ruhr-Uni­ver­si­ty w Bochum w Niem­czech. W 2010 r. swo­ją pracę zawodową i naukową związał z Insty­tutem Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki (ICZMP) w Łodzi. W 2011 r. uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego w dziedzinie medy­cyny. W 2014 r. objął stanowisko Kierown­i­ka Klini­ki Neu­rologii ICZMP, rozpoczął również pracę jako Sekre­tarz Naukowy insty­tu­tu. W 2017 r. objął obow­iąz­ki Kierown­i­ka Klini­ki Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a także kierown­i­ka Odd­zi­ału Klin­icznego Neu­rologii USK Nr 1 w Łodzi. W roku 2020 został mianowany kierown­ikiem Kat­edry Neu­rologii UM w Łodzi. Postanowie­niem z 4 sty­cz­nia 2021 Prezy­dent RP nadał mu tytuł pro­fe­so­ra nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu.

Jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­ro­log­icznego i Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­rologów Dziecię­cych. W lat­ach 2017–2019 był członkiem Komite­tu Ewalu­acji Jed­nos­tek Naukowych przy Min­is­terst­wie Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Od 2015 r. jest członkiem Rady Naukowej Insty­tu­tu Pom­nik Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie. Od roku 2020 jest w składzie Komite­tu Nauk Neu­ro­log­icznych PAN. Był lub jest pro­mo­torem jed­nego zakońc­zonego i trzech trwa­ją­cych prze­wodów dok­tors­kich.

Wyni­ki jego badań nad rolą zaburzeń immunoreg­u­la­cyjnych w pato­genezie chorób neu­ro­log­icznych i chorób innych narządów pub­likowane były w prestiżowych cza­sopis­mach takich jak „Brain” czy „Thy­roid”.

Marzec 2021
Prof. dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz

kierown­ik Zakładu Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych

W 1993 r. ukończył z wyróżnie­niem Wydzi­ał Lekars­ki Akademii Medy­cznej w Łodzi. W trak­cie studiów został stype­ndys­tą pro­gra­mu Tem­pus na Uni­w­er­syte­cie w Antwer­pii, gdzie kon­tyn­uował stu­dia medy­czne i odbył staż naukowy w Zakładzie Patologii pod opieką prof. Van Marck’a. W 1994 r. rozpoczął pracę w Klin­ice Pneu­monologii i Aler­gologii Akademii Medy­cznej w Łodzi na stanowisku asys­ten­ta. Następ­nie w lat­ach 2000 – 2012, na stanowisku adi­unk­ta, w Zakładzie Fizjologii Klin­icznej Akademii Medy­cznej, później Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Obec­nie (od 2012 r.) jest zatrud­niony na stanowisku kierown­i­ka Zakładu Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W lat­ach 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 r. uzyskał nagrodę Rek­to­ra dla Najlep­szego Nauczy­ciela Aka­demick­iego. Dzi­ałal­ność zawodową — lekarską prowadzi w Ośrod­ku Diag­nos­ty­ki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Odd­e­chowego jako spec­jal­ista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

W 1996 r. uzyskał stopień dr nauk medy­cznych (tytuł rozprawy:Zmi­any stęże­nia wap­nia w gran­u­lo­cy­tach obo­jęt­nochłon­nych uzyskanych od osób zdrowych i chorych na ast­mę oskrzelową po sty­mu­lacji pep­ty­dem chemo­tak­ty­cznym fMLP i czyn­nikiem akty­wu­ją­cym płyt­ki (PAF)”). W roku 2010 uzyskał stopień dr habil­i­towanego nauk medy­cznych (tytuł mono­grafii: „Wpływ faz snu i zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego na reg­u­lację stęże­nia glukozy”).

Był pro­mo­torem trzech wyróżnionych prze­wodów dok­tors­kich.

  1. Aga­ta Gabryel­s­ka, “Wpływ hipok­semii na zmi­anę ekspresji czyn­ni­ka HIF-1al­fa u chorych na zespół obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r. Pani dr Aga­ta Gabryel­s­ka obroniła rozprawę dok­torką w trak­cie 6. roku studiów na Wydziale Lekarskim jako lau­re­at­ka Dia­men­towego Grantu MNiSW;
  2. Woj­ciech Kuczyński,“Czynniki predyk­cyjne w diag­nos­tyce zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r.;
  3. Marcin Sochal, “Rola zaburzeń snu i wybranych neu­ro­mod­u­la­torów w bada­niu osi móz­gowo-jeli­towej u pac­jen­tów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2020 r.

Obec­nie całkow­ity dorobek naukowy Pro­fe­so­ra liczy 72 prace, w tym 63 ory­gi­nalne, 2 opisy przy­pad­ków, jeden list do redakcji i 6 prac poglą­dowych; 60 prac opub­likowano w pis­mach ze współczyn­nikiem wpły­wu (IF), m.in.: „Human Pathol­o­gy”, „Jour­nal of Pathol­o­gy”, „Euro­pean Res­pi­ra­to­ry Jour­nal”, „Free Rad­i­cal Biol­o­gy and Med­i­cine”, „Sleep”, „Dia­bet­ic Med­i­cine”, „Sleep Med­i­cine”, „Jour­nal of Clin­i­cal Sleep Med­i­cine”, „Jour­nal of Sleep Research”, „Sci­en­tif­ic Reports”. Współczyn­nik wpły­wu (IF) całkowitego dorobku wynosi około 130 i pon­ad 1900 pkt. MNiSW. Licz­ba cytowań wg bazy Web of Sci­ence Core Col­lec­tion wynosi 981 (888 bez auto­cy­towań), a indeks Hirscha wg tej samej bazy — 16.

Pub­likac­je o najwięk­szym IF lub licz­bie cytowań:

Ramael M., Jacobs W., Weyler J., Van Meer­beeck J., Białasiewicz P., Van den Boss­che J., Buysse C., Ver­meire P., Van Mar­ck E. Pro­lif­er­a­tion in malig­nant mesothe­lioma as deter­mined by mito­sis counts and immunore­ac­tiv­i­ty for pro­lif­er­at­ing cell nuclear anti­gen (PCNA). Jour­nal of Pathol­o­gy 172: 247–253, 1994;

Nowak D., Antczak A., Krol M., Pietras T., Shariati B., Białasiewicz P., Jeczkows­ki K., Kula P. Increased con­tent of hydro­gen per­ox­ide in the expired breath of cig­a­rette smok­ers. Euro­pean Res­pi­ra­to­ry Jour­nal 9: 652–657, 1996;

Białasiewicz P., Nowak D., Krol M., Antczak A. Altered intra­cel­lu­lar cal­ci­um sig­nalling after PAF stim­u­la­tions in poly­mor­phonu­clear leuko­cytes from asth­mat­ic patients. Jour­nal of Lipid Medi­a­tors and Cell Sig­nalling 17: 21–30, 1997;

Białasiewicz P., Wlo­dar­czyk A., Dutkiewicz B., Nowak D. Inhibito­ry effect of furosemide on acti­va­tion of human periph­er­al blood poly­mor­phonu­vlear leuko­cytes stim­u­lat­ed with n‑formyl-methionyl-leucyl-pheny­lala­nine. Inter­na­tion­al Immunophar­ma­col­o­gy 4: 819–831, 2004;

Czupry­ni­ak L., Loba J., Pawlows­ki M., Nowak D., Bialasiewicz P. Treat­ment with con­tin­u­ous pos­i­tive air­way pres­sure may affect blood glu­cose lev­els in non­di­a­bet­ic patients with obstruc­tive sleep apnea syn­drome. Sleep. 1; 28: 601–3, 2005;

Białasiewicz P., Pawlows­ki M., Nowak D., Loba J., Czupry­ni­ak L. Decreas­ing con­cen­tra­tion of inter­sti­tial glu­cose in REM sleep in sub­jects with nor­mal glu­cose tol­er­ance. Dia­bet­ic Med­i­cine 26:1–7, 2009;

Białasiewicz P., Czupry­ni­ak L., Pawłows­ki M., Nowak D. Sleep dis­or­dered breath­ing in REM sleep revers­es the down­ward trend in glu­cose con­cen­tra­tion. Sleep Med. 12: 76–82, 2011;

Kor­diak J., Szem­raj J., Hama­ra K., Białasiewicz P., Nowak D. Com­plete sur­gi­cal resec­tion of lung tumor decreas­es exha­la­tion of mutat­ed KRAS onco­gene. Respir Med 106(9): 1293–1300, 2012;

Mokros Ł., Kuczyńs­ki W., Franczak Ł., Białasiewicz P. Morn­ing dias­tolic blood pres­sure may be inde­pen­dent­ly asso­ci­at­ed with sever­i­ty of obstruc­tive sleep apnea in non-hyper­ten­sive patients: a cross-sec­tion­al study. J Clin Sleep Med 13(7): 2017;

Mokros Ł., Kuczyńs­ki W., Gabryel­s­ka A., Franczak Ł, Spał­ka K., Białasiewicz P. High neg­a­tive pre­dic­tive val­ue of nor­mal body mass index for obstruc­tive sleep apnea in the lat­er­al sleep­ing posi­tion. J Clin Sleep Med. 14(6): 985–990, 2018;

Gabryel­s­ka A., Sochal M., Wasik B., Białasiewicz P. Patients with obstruc­tive sleep apnea are over four times more like­ly to suf­fer from pso­ri­a­sis than the gen­er­al pop­u­la­tion. J Clin Sleep Med 14(1): 153, 2018;

Kuczyńs­ki W., Mokros Ł., Sto­larz A., Białasiewicz P. The util­i­ty of STOP-BANG ques­tion­naire in the sleep-lab set­ting. Sci Rep 2019 9(1):6676. doi: 10.1038/s41598-019–43199‑2;

Gabryel­s­ka A., Staws­ki R., Sochal M., Szmyd B., Białasiewicz P. Influ­ence of one-night CPAP ther­a­py on the changes of HIF-1α pro­tein in OSA patients: A pilot  study. J Sleep Res. 2020. doi: 10.1111/jsr.12995;

W lat­ach 2005 – 2010 r. był członkiem Sen­atu UM w Łodzi z ramienia Wydzi­ału Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego i Nauk Bio­m­e­dy­cznych. Od 1998 r. jest koor­dy­na­torem wydzi­ałowym pro­gra­mu Eras­mus z ramienia Wydzi­ału Lekarskiego.

W 1997 roku odbył szkole­nie na Uni­w­er­syte­cie w Nijmegen i współor­ga­ni­zował (z prof. Dar­iuszem Nowakiem), w ramach grantu z pro­gra­mu Tem­pus, Ośrodek Prak­ty­cznego Naucza­nia Medy­cyny Klin­icznej, gdzie był autorem zajęć z „Myśle­nia klin­icznego – Clin­i­cal rea­son­ing”.

W 2002 r. wspól­nie z prof. Dar­iuszem Nowakiem i dr. Maciejem Królem zor­ga­ni­zował Ośrodek Diag­nos­ty­ki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Odd­e­chowego. Jed­nos­t­ka ta, jako jedy­na w wojew­ództwie łódzkim i jed­na z kilku­nas­tu w Polsce, zaj­mu­je się diag­nos­tyką i lecze­niem zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego i innych, pokrewnych zaburzeń odd­y­cha­nia w cza­sie snu.

Jest członkiem Euro­pean Res­pi­ra­to­ry Soci­ety i Pol­skiego Towarzyst­wa Chorób Płuc.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Zakrzewska

Zakład Patologii Moleku­larnej i Neu­ropa­tologii

Ukończyła stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej w Łodzi w 1996 roku. Swo­ją dzi­ałal­ność naukową i dydak­ty­czną związa­ła z Zakła­dem Patologii Moleku­larnej i Neu­ropa­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Zarówno stopień dok­to­ra (2005), jak i dok­to­ra habil­i­towanego (2012) uzyskała w swo­jej macierzys­tej uczel­ni. Real­izu­jąc pro­jek­ty badaw­cze, finan­sowane ze źródeł zewnętrznych, prowadzi bada­nia nad moleku­larny­mi uwarunk­owa­ni­a­mi pow­stawa­nia nowot­worów ośrod­kowego układu ner­wowego oraz określaniem zależnoś­ci pomiędzy pro­filem genomowym i prze­biegiem klin­icznym choro­by. Współpracu­je z kra­jowy­mi i zagraniczny­mi ośrod­ka­mi naukowy­mi, biorąc udzi­ał w defin­iowa­niu nowych mark­erów diag­nos­ty­cznych i rokown­iczych w nowot­worach mózgu u dzieci. Jest członk­inią Sto­warzyszenia Neu­ropa­tologów Pol­s­kich i Sekcji Neu­roonkologii Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­rochirurgów. Bierze akty­wny udzi­ał  w kra­jowych i zagranicznych kon­gre­sach i sym­poz­jach naukowych, reg­u­larnie recen­zu­je prace naukowe dla cza­sop­ism będą­cych w bazie JCR. Jako opiekun naukowy uczest­niczy w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i wspiera­nia młodej kadry naukowej w trak­cie real­iza­cji pro­jek­tów naukowo-badaw­czych.

prof. dr hab. med. Agnieszka Żebrowska

Klini­ka Der­ma­tologii i Wen­erologii

Wielo­let­ni pra­cown­ik Klini­ki Der­ma­tologii i Wen­erologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Ukończyła III Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, uzysku­jąc Sre­brną i Złotą Tar­czę. Absol­wen­t­ka Akademii Medy­cznej w Łodzi, uzyskała dyplom z wyróżnie­niem. W lat­ach 2000–2002 była słuchaczką Studi­um Dok­toranck­iego przy Pra­cowni Immun­o­der­ma­tologii. Stopień dok­to­ra nauk medy­cznych uzyskała w 2003 roku na pod­staw­ie pra­cy „Opryszczkowate zapale­nie skóry w aspekcie zaburzeń min­er­al­iza­cji kość­ca”. W 2012 roku uzyskała stopień dok­to­ra habil­i­towanego na pod­staw­ie rozprawy „Oce­na zjawisk immuno­log­icznych i enzy­maty­cznych w pato­genezie wybranych pod­naskórkowych chorób pęcher­zowych”, a następ­nie – w 2020 roku — tytuł pro­fe­so­ra uczel­ni. Spec­jal­ista z zakre­su der­ma­tologii i wen­erologii od 2008 roku. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Der­ma­to­log­icznego, Euro­pean Acad­e­my of Der­ma­tol­ogy and Venere­ol­o­gy (EADV) i Euro­pean Soci­ety for Der­ma­to­log­i­cal Research (ESDR). Wiceprze­wod­niczą­ca Sekcji Immun­o­der­ma­tologii Pol­skiego Towarzyst­wa Der­ma­to­log­icznego oraz prze­wod­niczą­ca odd­zi­ału łódzkiego PTD. Członek Rady Naukowej cza­sopis­ma „Forum Der­ma­to­log­iczne” i „Der­ma­tolo­gia po dyplomie”. Autor­ka i współau­tor­ka pon­ad 100 pub­likacji naukowych, w więk­szoś­ci doty­czą­cych mech­a­nizmów immuno­log­icznych w chorobach skóry, a zwłaszcza patologii i ter­apii chorób autoim­muno­log­icznych, stanow­ią­cych główny obszar jej zain­tere­sowań. Poza pracą naukową zaj­mu­je się dydak­tyką, akty­wnie uczest­niczy w kur­sach i szkole­ni­ach lekarzy innych spec­jal­iza­cji.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP