Nominacje profesorskie

Strona główna » Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

Czerwiec 2021
prof. dr hab. n. med Elżbieta Miller

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej

Elżbieta Miller jest łodzianką w trzecim pokoleniu, pochodzi z rodziny lekarskiej – zarówno rodzice, jak i brat są absolwentami Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ma trzech synów. Ukończyła XXVI Liceum Ogólnokształcące im. M. Fornalskiej w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi ukończyła w 1993 roku. Jest specjalistą z dziedziny rehabilitacji medycznej – kierownikiem specjalizacji była ikona polskiej rehabilitacji, profesor Kazimiera Milanowska. W roku 2004 prof. Miller uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, rozprawa doktorska została obroniona na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Procesy pro- i antyoksydacyjne oraz ocena funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu kriostymulacji ogólnoustrojowej” nadany uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2013 zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej.

Członek The International Society of Physical and Rehabilitation. Prowadzi badania naukowe związane z neurorehabilitacją oraz zastosowaniem temperatur kriogenicznych w medycynie. Członek zespołu badawczego przy Międzynarodowym Instytucie Niskich temperatur w Paryżu. Jest autorem i współautorem 110 publikacji, całkowity impact factor 142,674 Index Hirscha wg Web of Science 16, wg Scopus 19. Wielokrotna laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej w dn. 17 czerwca 2021 roku tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Elżbieta Miller
Kwiecień 2021
prof. dr hab. n. med Joanna Góra-Tybor

Klinika Hematologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza medycyny otrzymała w 1990 roku. W październiku tego samego roku rozpoczęła pracę w charakterze asystenta w Zakładzie Farmakologii AM w Łodzi i jednocześnie rozpoczęła specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych w II Klinice Chorób Wewnętrznych, w której została zatrudniona od 1995 roku. W 1993 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych za przedstawienie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ 2-chlorodeoxyadenozyny (2-CdA) na prawidłową i białaczkową hematopoezę w badaniach doświadczalnych u myszy oraz w hodowli ludzkich komórek krwiotwórczych in vitro”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Robaka. W 1994 roku została laureatką Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych, Wyróżniających się Pracowników Naukowo-Badawczych. W tym samym roku uzyskała I stopień specjalizacji, a cztery lata później zdała z wyróżnieniem egzamin na II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W latach 1996-1997 odbyła roczne stypendium British Council w Klinice Hematologii Imperial College, Hammersmith Hospital w Londynie pod kierownictwem Profesora Johna Goldmana. W 1998 roku została powołana na stanowisko adiunkta II Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, która została przekształcona w Klinikę Hematologii w 1997 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii. W 2011 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna na podstawie monografii „Ocena angiogenezy i jej znaczenie prognostyczne w przewlekłej białaczce limfocytowej”. W latach 2014-2019 pełniła funkcję Kierownika Oddziału Chorób Układu Krwiotwórczego Kliniki Hematologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Aktualnie pracuje w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Joanna Góra-Tybor pełniła rolę promotora w dwóch zakończonych przewodach doktorskich:

  1. mgr Anny Rychter – „Ocena czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową z uwzględnieniem właściwości osobowości”; przewód zakończony nadaniem stopnia dr n. o zdrowiu na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi;
  2. lek. Elżbiety Patkowskiej – „Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z lokalizacją pozaszpikową”; przewód zakończony nadaniem stopnia dr n. med. na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Zainteresowania naukowe prof. Joanny Góry-Tybor koncentrują się wokół zagadnień związanych z terapią chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Opublikowane prace można podzielić na następujące grupy tematyczne:

  • prace doświadczalne poświęcone badaniu interakcji analogu puryn 2-chlorodeoxyadenozyny (2-CdA) z innymi cytostatykami lub cytokinami;
  • prace kliniczne dotyczące efektów terapii 2-CdA stosowanej samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi cytostatykami u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi;
  • prace dotyczące angiogenezy u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL);
  • prace dotyczące etiopatogenezy i terapii przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) i nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia ujemnych.

Aktualnie jej głównym obszarem badawczym jest terapia nowotworów mieloproliferacyjnych – PBSz i nowotworów Filadelfia ujemnych. Zainicjowała przeprowadzenie w Polsce, pod auspicjami PALG (Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych), wieloośrodkowych retrospektywnych analiz dotyczących skuteczności i powikłań inhibitorów kinazy BCR-ABL II generacji nilotynibu i dazatynibu. Zainicjowała również powstanie rejestru chorych na PBSz uwzględniającego obecność chorób współistniejących i stosowanie dodatkowych terapii. Aktywnie uczestniczyła również w pracach mających na celu ocenę skuteczności i toksyczności generyków imatynibu. Prof. Joanna Góra-Tybor współpracuje z MIRACle (Myeloproliferative dIsorders ReseArch Consortium i IMPuLSE  (International MyelodysPLastic Syndromes rEsearch consortium) w zakresie badań nad  wrodzonymi uwarunkowaniami nowotworów mieloproliferacyjnych i zespołów mielodysplastycznych oraz z grupą CEMPO (Central European Myeloproliferative Neoplasm Organization).

Jest autorką lub współautorką 60 prac oryginalnych oraz licznych prac poglądowych. Dorobek ten uzupełnia 15 rozdziałów w podręcznikach krajowych. Prace są często cytowane przez społeczność naukową (indeks Hirscha h-index= 17; IF 155,125).

Istotną część aktywności zawodowej prof. Góry-Tybor stanowi działalność dydaktyczna. Od początku pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi aktywnie uczestniczy w działalności dydaktycznej Kliniki, prowadząc seminaria i ćwiczenia z hematologii dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz seminaria i ćwiczenia z propedeutyki interny dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego. Brała także udział, jako wykładowca, w szkoleniach podyplomowych dotyczących problemów hematologicznych w neurologii, onkologii i intensywnej terapii. Ważną częścią jej działalności dydaktycznej jest upowszechnianie zagadnień dotyczących biologii i terapii nowotworów mieloproliferacyjnych poprzez przygotowanie licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu hematologii i onkologii oraz prac poglądowych.

Prof. Joanna Góra-Tybor aktywnie wspiera działalność organizacji pacjentów. W 2018 r. została uhonorowana nagrodą „Zasłużona dla Życia” i tytułem Honorowego Członka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Wspomaga także działalność Grupy Wsparcia dla Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne. W 2016 r. otrzymała medal „Gloria Medicinae”, wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za osiągnięcia medyczne i społeczne.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

Kierownik Zakładu Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując w 2002 r. tytuł zawodowy lekarza weterynarii; pracę doktorską obroniła na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2005 r.; natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, specjalność: medycyna, uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2014 r. W roku 2019 mianowana na stanowisko profesora uczelni, w 2021 r. uzyskała tytuł naukowy. W roku 2012 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. W latach 2007-2010 była Członkiem Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2008-2016 przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; od roku 2018 – członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi FUMED; członek grupy ekspertów wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki do udziału w kontrolach użytkowników w zakresie prowadzonych przez nich doświadczeń. W latach 2017-2018 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego ds. Promocji Wydziału. W latach 2016-2020 członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; od 2019 Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni w ramach projektu Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W latach 2009-2015 asystent kierownika projektu „Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 2017 roku kierownik projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; w 2018 r. koordynator obszaru w projekcie „MEDiKUM Międzynarodowa Eksploracja Doskonałości i Kompetencji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, finansowanym w ramach przedsięwzięcia Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza MNiSW. Od roku 2019 jest Prodziekanem ds. Nauki oraz członkiem prezydium Rady Nauk Medycznych.

Swoje obecne zainteresowania badawcze koncentruje na ocenie mykotoksyn jako modulatorów metabolizmu komórkowego, w tym na badaniu czy codzienne narażenia na metabolity grzybów pleśniowych, które przyjmowane są wraz pożywieniem, może mieć wpływ na rozwijające się procesy chorobowe, a w szczególności na chorobę nowotworową.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz prac popularno-naukowych, współautorem rozdziałów w książkach, monografii oraz skryptów dla studentów. Recenzent w wiodących czasopismach międzynarodowych. Stypendystka Polish School of Medicine Memorial Fund at the University of Edinburg. Jest laureatką m.in. nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Wypromowała dwóch doktorów, ośmiu magistrantów oraz ponad dwudziestu licencjatów. Recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich. W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadzi wykłady i seminaria dla studentów kierunku biotechnologia i elektroradiologia.

Jest członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych: Society Mycotoxin Research, European Society for Laboratory Animal Veterinarians, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA.

Z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi związana od roku 2006, aktualnie kieruje Zakładem Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych.

prof. dr hab. n.med. Mariusz Stasiołek

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1998 roku. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2002 r. W roku 2007 otrzymał tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. Z początkiem roku 2008 podjął pracę w Klinice Neurologii, Ruhr-University w Bochum w Niemczech. W 2010 r. swoją pracę zawodową i naukową związał z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny. W 2014 r. objął stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii ICZMP, rozpoczął również pracę jako Sekretarz Naukowy instytutu. W 2017 r. objął obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także kierownika Oddziału Klinicznego Neurologii USK Nr 1 w Łodzi. W roku 2020 został mianowany kierownikiem Katedry Neurologii UM w Łodzi. Postanowieniem z 4 stycznia 2021 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. W latach 2017-2019 był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2015 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od roku 2020 jest w składzie Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Był lub jest promotorem jednego zakończonego i trzech trwających przewodów doktorskich.

Wyniki jego badań nad rolą zaburzeń immunoregulacyjnych w patogenezie chorób neurologicznych i chorób innych narządów publikowane były w prestiżowych czasopismach takich jak „Brain” czy „Thyroid”.

Marzec 2021
Prof. dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz

kierownik Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych

W 1993 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie studiów został stypendystą programu Tempus na Uniwersytecie w Antwerpii, gdzie kontynuował studia medyczne i odbył staż naukowy w Zakładzie Patologii pod opieką prof. Van Marck’a. W 1994 r. rozpoczął pracę w Klinice Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi na stanowisku asystenta. Następnie w latach 2000 – 2012, na stanowisku adiunkta, w Zakładzie Fizjologii Klinicznej Akademii Medycznej, później Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie (od 2012 r.) jest zatrudniony na stanowisku kierownika Zakładu Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 r. uzyskał nagrodę Rektora dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego. Działalność zawodową – lekarską prowadzi w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Oddechowego jako specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

W 1996 r. uzyskał stopień dr nauk medycznych (tytuł rozprawy:Zmiany stężenia wapnia w granulocytach obojętnochłonnych uzyskanych od osób zdrowych i chorych na astmę oskrzelową po stymulacji peptydem chemotaktycznym fMLP i czynnikiem aktywującym płytki (PAF)”). W roku 2010 uzyskał stopień dr habilitowanego nauk medycznych (tytuł monografii: „Wpływ faz snu i zespołu obturacyjnego bezdechu sennego na regulację stężenia glukozy”).

Był promotorem trzech wyróżnionych przewodów doktorskich.

  1. Agata Gabryelska, „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HIF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r. Pani dr Agata Gabryelska obroniła rozprawę doktorką w trakcie 6. roku studiów na Wydziale Lekarskim jako laureatka Diamentowego Grantu MNiSW;
  2. Wojciech Kuczyński,”Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2019 r.;
  3. Marcin Sochal, „Rola zaburzeń snu i wybranych neuromodulatorów w badaniu osi mózgowo-jelitowej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”; obrona na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi w 2020 r.

Obecnie całkowity dorobek naukowy Profesora liczy 72 prace, w tym 63 oryginalne, 2 opisy przypadków, jeden list do redakcji i 6 prac poglądowych; 60 prac opublikowano w pismach ze współczynnikiem wpływu (IF), m.in.: „Human Pathology”, „Journal of Pathology”, „European Respiratory Journal”, „Free Radical Biology and Medicine”, „Sleep”, „Diabetic Medicine”, „Sleep Medicine”, „Journal of Clinical Sleep Medicine”, „Journal of Sleep Research”, „Scientific Reports”. Współczynnik wpływu (IF) całkowitego dorobku wynosi około 130 i ponad 1900 pkt. MNiSW. Liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection wynosi 981 (888 bez autocytowań), a indeks Hirscha wg tej samej bazy – 16.

Publikacje o największym IF lub liczbie cytowań:

Ramael M., Jacobs W., Weyler J., Van Meerbeeck J., Białasiewicz P., Van den Bossche J., Buysse C., Vermeire P., Van Marck E. Proliferation in malignant mesothelioma as determined by mitosis counts and immunoreactivity for proliferating cell nuclear antigen (PCNA). Journal of Pathology 172: 247-253, 1994;

Nowak D., Antczak A., Krol M., Pietras T., Shariati B., Białasiewicz P., Jeczkowski K., Kula P. Increased content of hydrogen peroxide in the expired breath of cigarette smokers. European Respiratory Journal 9: 652-657, 1996;

Białasiewicz P., Nowak D., Krol M., Antczak A. Altered intracellular calcium signalling after PAF stimulations in polymorphonuclear leukocytes from asthmatic patients. Journal of Lipid Mediators and Cell Signalling 17: 21-30, 1997;

Białasiewicz P., Wlodarczyk A., Dutkiewicz B., Nowak D. Inhibitory effect of furosemide on activation of human peripheral blood polymorphonuvlear leukocytes stimulated with n-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine. International Immunopharmacology 4: 819-831, 2004;

Czupryniak L., Loba J., Pawlowski M., Nowak D., Bialasiewicz P. Treatment with continuous positive airway pressure may affect blood glucose levels in nondiabetic patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep. 1; 28: 601-3, 2005;

Białasiewicz P., Pawlowski M., Nowak D., Loba J., Czupryniak L. Decreasing concentration of interstitial glucose in REM sleep in subjects with normal glucose tolerance. Diabetic Medicine 26:1-7, 2009;

Białasiewicz P., Czupryniak L., Pawłowski M., Nowak D. Sleep disordered breathing in REM sleep reverses the downward trend in glucose concentration. Sleep Med. 12: 76-82, 2011;

Kordiak J., Szemraj J., Hamara K., Białasiewicz P., Nowak D. Complete surgical resection of lung tumor decreases exhalation of mutated KRAS oncogene. Respir Med 106(9): 1293-1300, 2012;

Mokros Ł., Kuczyński W., Franczak Ł., Białasiewicz P. Morning diastolic blood pressure may be independently associated with severity of obstructive sleep apnea in non-hypertensive patients: a cross-sectional study. J Clin Sleep Med 13(7): 2017;

Mokros Ł., Kuczyński W., Gabryelska A., Franczak Ł, Spałka K., Białasiewicz P. High negative predictive value of normal body mass index for obstructive sleep apnea in the lateral sleeping position. J Clin Sleep Med. 14(6): 985-990, 2018;

Gabryelska A., Sochal M., Wasik B., Białasiewicz P. Patients with obstructive sleep apnea are over four times more likely to suffer from psoriasis than the general population. J Clin Sleep Med 14(1): 153, 2018;

Kuczyński W., Mokros Ł., Stolarz A., Białasiewicz P. The utility of STOP-BANG questionnaire in the sleep-lab setting. Sci Rep 2019 9(1):6676. doi: 10.1038/s41598-019-43199-2;

Gabryelska A., Stawski R., Sochal M., Szmyd B., Białasiewicz P. Influence of one-night CPAP therapy on the changes of HIF-1α protein in OSA patients: A pilot  study. J Sleep Res. 2020. doi: 10.1111/jsr.12995;

W latach 2005 – 2010 r. był członkiem Senatu UM w Łodzi z ramienia Wydziału Kształcenia Podyplomowego i Nauk Biomedycznych. Od 1998 r. jest koordynatorem wydziałowym programu Erasmus z ramienia Wydziału Lekarskiego.

W 1997 roku odbył szkolenie na Uniwersytecie w Nijmegen i współorganizował (z prof. Dariuszem Nowakiem), w ramach grantu z programu Tempus, Ośrodek Praktycznego Nauczania Medycyny Klinicznej, gdzie był autorem zajęć z „Myślenia klinicznego – Clinical reasoning”.

W 2002 r. wspólnie z prof. Dariuszem Nowakiem i dr. Maciejem Królem zorganizował Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu i Chorób Układu Oddechowego. Jednostka ta, jako jedyna w województwie łódzkim i jedna z kilkunastu w Polsce, zajmuje się diagnostyką i leczeniem zespołu obturacyjnego bezdechu sennego i innych, pokrewnych zaburzeń oddychania w czasie snu.

Jest członkiem European Respiratory Society i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Zakrzewska

Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związała z Zakładem Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zarówno stopień doktora (2005), jak i doktora habilitowanego (2012) uzyskała w swojej macierzystej uczelni. Realizując projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych, prowadzi badania nad molekularnymi uwarunkowaniami powstawania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz określaniem zależności pomiędzy profilem genomowym i przebiegiem klinicznym choroby. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, biorąc udział w definiowaniu nowych markerów diagnostycznych i rokowniczych w nowotworach mózgu u dzieci. Jest członkinią Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich i Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Bierze aktywny udział  w krajowych i zagranicznych kongresach i sympozjach naukowych, regularnie recenzuje prace naukowe dla czasopism będących w bazie JCR. Jako opiekun naukowy uczestniczy w procesie kształcenia i wspierania młodej kadry naukowej w trakcie realizacji projektów naukowo-badawczych.

prof. dr hab. med. Agnieszka Żebrowska

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Wieloletni pracownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące, uzyskując Srebrną i Złotą Tarczę. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 2000-2002 była słuchaczką Studium Doktoranckiego przy Pracowni Immunodermatologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2003 roku na podstawie pracy „Opryszczkowate zapalenie skóry w aspekcie zaburzeń mineralizacji kośćca”. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena zjawisk immunologicznych i enzymatycznych w patogenezie wybranych podnaskórkowych chorób pęcherzowych”, a następnie – w 2020 roku – tytuł profesora uczelni. Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii od 2008 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) i European Society for Dermatological Research (ESDR). Wiceprzewodnicząca Sekcji Immunodermatologii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz przewodnicząca oddziału łódzkiego PTD. Członek Rady Naukowej czasopisma „Forum Dermatologiczne” i „Dermatologia po dyplomie”. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w większości dotyczących mechanizmów immunologicznych w chorobach skóry, a zwłaszcza patologii i terapii chorób autoimmunologicznych, stanowiących główny obszar jej zainteresowań. Poza pracą naukową zajmuje się dydaktyką, aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach lekarzy innych specjalizacji.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP