Aktualności

Nowe Konkursy NCN


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że uch­wałą Rady Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki i decyzją Dyrek­to­ra Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, ter­min składa­nia wniosków w konkur­sach ogłos­zonych 15 grud­nia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 mar­ca br. (wnios­ki należy wysłać wyłącznie elek­tron­icznie w sys­temie OSF do godz. 23:59). Wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upły­wa 15 mar­ca br.

Zmi­ana obow­iązu­je dla konkursów:

  • ETIUDA 5 na stype­n­dia dok­torskie;
  • SONATINA 1na pro­jek­ty badaw­cze, real­i­zowane przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra (odpowied­nik Iuven­tus Plus);
  • UWERTURA 1na staże w zagranicznych zespołach naukowych real­izu­ją­cych granty ERC;

Uwa­ga!
Od grud­niowej edy­cji wnios­ki konkur­sowe we wszys­t­kich konku­rach NCN będą składane wyłącznie drogą elek­tron­iczną.

W ramach pro­ce­dury składa­nia wniosków o finan­sowanie pro­jek­tów badaw­czych, wniosków o finan­sowanie staży po uzyska­niu stop­nia naukowego dok­to­ra i wniosków o finan­sowanie stype­ndiów dok­tors­kich w Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki, wniosko­daw­ca zobow­iązany jest do wysła­nia drogą elek­tron­iczną kom­plet­nego wniosku z niezbęd­ny­mi załącznika­mi w sys­temie OSF wraz z pod­pisanym elek­tron­icznie doku­mentem potwierdza­ją­cym złoże­nie wniosku lub skanem tego doku­men­tu pod­pisanym w sposób trady­cyjny.

Pon­ad­to infor­mu­je­my, że w związku z prze­jś­ciem na elek­tron­iczny sys­tem składa­nia wniosków, począwszy od konkursów ogłos­zonych 15 grud­nia 2016 r., wnioskodawca/podmiot real­izu­ją­cy ma obow­iązek wskaza­nia we wniosku adresu Elek­tron­icznej Skrzyn­ki Podaw­czej (ePUAP), na który doręczane będą pis­ma doty­czące wniosku o finan­sowanie, w tym decyz­je dyrek­to­ra NCN odnośnie przyz­na­nia finan­sowa­nia. Niepo­danie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożli­wi jego wysłanie w sys­temie OSF. Kierown­ik projektu/osoba fizy­cz­na może wskazać adres skry­t­ki ePUAP opcjon­al­nie. W przy­pad­ku braku adresu skry­t­ki ePUAP doręcze­nie decyzji będzie real­i­zowane poprzez wysłanie infor­ma­cji na adres e‑mail kierown­i­ka pro­jek­tu wskazany we wniosku.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 23 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP