Aktualności

Nowe priorytety w systemie ochrony zdrowia w Polsce


Przyszłość sieci szpi­tali, lik­widac­ja pub­licznego płat­ni­ka, nowe rozliczenia ze szpi­ta­la­mi, rozwój POZ, sprawy kadr medy­cznych – 19 sty­cz­nia w Zamku Królewskim zaprezen­towane zostały nowe pri­o­ry­te­ty dla pol­skiej ochrony zdrowia w ramach kon­fer­encji „Pri­o­ry­te­ty w Ochronie Zdrowia 2017”.

Z udzi­ałem najwyższych urzęd­ników min­is­terst­wa i fun­duszu, pra­co­daw­ców, lekarzy i poli­tyków uczest­ni­cy wydarzenia odpowiedzieli na pyta­nia: dokąd pójdziemy w ciągu najbliższych kilku­nas­tu miesię­cy?; co będzie najważniejsze w sys­temie ochronie zdrowia w Polsce?

Wydarze­niu towarzyszyło wręcze­nie dziesię­ciu stat­uetek nagród Sukces Roku, tym spośród wybit­nych postaci pol­skiej ochrony zdrowia, którzy osiągnęli w 2016 roku najwięk­sze i najbardziej spek­taku­larne sukcesy. Wśród zwycięzców i wyróżnionych znalazło się dwóch pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W kat­e­gorii Menedżer Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – placów­ki pub­liczne zwycięzcą został prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrek­tor, Insty­tut Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki, kierown­ik Zakładu Nad­ciśnienia Tęt­niczego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pan Pro­fe­sor ode­brał nagrodę za wysiłek włożony w dzi­ała­nia restruk­tu­ryza­cyjne w kierowanym Insty­tu­cie Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki oraz deter­mi­nację w pozyski­wa­niu środ­ków finan­sowych na rozwój placów­ki.

W kat­e­gorii Lid­er Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – zdrowie pub­liczne wyróżnie­nie ode­brał prof. dr hab. n. med. Woj­ciech Dry­gas, kierown­ik Kat­edry Medy­cyny Społecznej i Zapo­b­ie­gaw­czej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kierown­ik Zakładu Epi­demi­ologii, Prewencji Chorób Układu Krąże­nia i Pro­mocji Zdrowia w Insty­tu­cie Kar­di­ologii im Ste­fana kar­dy­nała Wyszyńskiego w Warsza­w­ie, spec­jal­ista w zakre­sie zdrowia pub­licznego, medy­cyny sportowej oraz chorób wewnętrznych. Jego sukce­sem są wyjątkowe osiąg­nię­cia w dziedzinie pro­fi­lak­ty­ki chorób ser­ca i naczyń (CHSN ) oraz pro­mocji zdrowia, które przy­czyniły się do znaczącej redukcji umier­al­noś­ci z powodu CHSN w Polsce oraz do sze­rok­iego zain­tere­sowa­nia środowisk naukowych, medy­cznych i poli­ty­cznych prob­le­mem zapo­b­ie­ga­nia chorobom przewlekłym oraz znacze­niem sys­tem­aty­cznej akty­wnoś­ci fizy­cznej w ksz­tał­towa­niu zdrowia społeczeńst­wa.

W tym prestiżowym spotka­niu wzięli udzi­ał stu­den­ci zrzeszeni w Stu­denckim Kole Naukowym Młodych Menedżerów przy Kat­e­drze Poli­ty­ki Ochrony Zdrowia, którzy z ogrom­nym zain­tere­sowaniem wysłuchali wszys­t­kich porus­zonych na dziesię­ciu pan­elach tem­atów (pro­gram: http://www.termedia.pl/mz/Priorytety-2017-kto-i-o-czym-powie-w-trakcie-najwazniejszej-debaty-o-ochronie-zdrowia‑,24762.html). Wszys­tkie pro­ponowane zmi­any zostaną raz jeszcze omówione i oce­nione przez stu­den­tów na lutowym spotka­niu Koła Naukowego.

Więcej infor­ma­cji:
http://www.termedia.pl/Priorytety-w-Ochronie-Zdrowia-2017-i-gala-Sukcesu-Roku-2016-materialy-wideo,24761.html

źródło: www.termedia.pl

  • Opublikowano: 24 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP