Aktualności

Nowoczesna edukacja medyczna – zaproszenie do udziału w konferencji


Kto będzie nas leczył?

Odpowiedź na to pytanie jest obec­nie najważniejszym wyzwaniem sys­te­mu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko aka­demick­ie w Polsce. Jak przy­go­tować pra­cown­ików ochrony zdrowia do pra­cy w nieprzewidy­wal­nym i nieustan­nie zmieni­a­ją­cym się otocze­niu? W jakie kluc­zowe kom­pe­tenc­je muszą być wyposażeni? Jak zbal­an­sować potrze­by iloś­ciowe i jakoś­ciowe?

Poszuku­jąc odpowiedzi na te kluc­zowe pyta­nia, Kon­fer­enc­ja Rek­torów Aka­demic­kich Uczel­ni Medy­cznych (KRAUM) zaprasza na kon­fer­encję pn. „Nowoczes­na edukac­ja medy­cz­na odpowiedz­ią na potrze­by zdrowotne społeczeńst­wa”, która odbędzie się 21 kwiet­nia 2023 r. w gościn­nych murach Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego we Wrocław­iu (Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny, ul. Borowskiego 211).

Liczymy na to, że przed­staw­iciele wszys­t­kich środowisk zaan­gażowanych w rozwiązy­wanie prob­le­mu kadrowego w sys­temie ochrony zdrowia – przed­staw­iciele Min­is­terst­wa Zdrowia, Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki, środowisko aka­demick­ie, izby lekarskie, towarzyst­wa naukowe i orga­ni­za­c­je pac­jenck­ie wezmą udzi­ał w tym ważnym wydarze­niu, a tym samym zabiorą głos w dyskusji.

Poruszana tem­aty­ka doty­czyć będzie stan­dard­ów ksz­tałce­nia, udzi­ału nowych tech­nologii w edukacji, inter­dyscy­pli­narnoś­ci kluc­zowej dla dobrego funkcjonowa­nia sys­te­mu, a także wyzwań związanych z komu­nikacją. Pod­sumowaniem kon­fer­encji będą rekomen­dac­je opra­cow­ane przez zespół ekspertów KRAUM – swoisty man­i­fest i zestaw dobrych prak­tyk w zakre­sie jakoś­ci ksz­tałce­nia w zawodach medy­cznych.

Komitet naukowy kon­fer­encji to uznani eksper­ci – przed­staw­iciele uczel­ni medy­cznych zrzes­zonych w KRAUM. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w tym gremi­um reprezen­tu­je prof. Janusz Janczukow­icz, kieru­ją­cy Cen­trum Edukacji Medy­cznej, Prodziekan Wydzi­ału Lekarskiego ds. Roz­wo­ju Naucza­nia. Prof. Janczukow­icz poprowadzi pan­el doty­czą­cy edukacji inter­pro­fesjon­al­nej i jej znaczenia w pro­ce­sie ksz­tałce­nia w zawodach medy­cznych. Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy uzyskanie sześ­ciu punk­tów eduka­cyjnych.

Link do rejes­tracji znaleźć moż­na tutaj.

Pro­gram i szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne są na stron­ie wydarzenia.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kon­fer­encji!

  • Opublikowano: 14 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP