Aktualności

Nowoczesna medycyna dla łódzkich seniorów


5 grud­nia 2017 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i fir­ma Comarch pod­pisali umowę o współpra­cy w zakre­sie tworzenia i wdraża­nia innowa­cyjnych rozwiązań, łączą­cych obszary medy­cyny i infor­maty­ki.

Uczel­nię reprezen­tował: Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, Kan­clerz dr Jacek Grabows­ki oraz Zastęp­ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju, mgr Ane­ta Andrze­jczyk.

Ze strony firmy COMARCH obec­ni byli: Prezes Spół­ki, prof. Janusz Fil­ip­i­ak oraz Dyrek­tor łódzkiego Cen­trum Sprzedaży, Rafał Chmiela.

Pro­jekt zakła­da współpracę przy opra­cow­a­niu usług medy­cznych dla seniorów z wojew­ództ­wa łódzkiego, opar­tych na tech­nolo­giach telem­e­dy­cyny. Dodatkowo umowa przewidu­je zas­tosowanie nowoczes­nych rozwiązań infor­maty­cznych w proce­sach anal­izy medy­cznej i Big Data, rozwi­janie obszaru Inter­ne­tu rzeczy, co poz­woli na stworze­nie stan­dard­ów infor­ma­cyjnych sek­to­ra ochrony zdrowia.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi od lat uczest­niczy w pra­cach związanych z roz­wo­jem pro­cesów diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznych, badań klin­icznych oraz nowych rozwiązań orga­ni­za­cyjnych w opiece nad pac­jen­tem. Z kolei fir­ma infor­maty­cz­na Comarch, co roku przez­nacza ok. 15 proc. całkow­itych przy­chodów na prace roz­wo­jowo — badaw­cze i  wdrażanie nowoczes­nych rozwiązań IT w medy­cynie, w tym rozwiązań z zakre­su telem­e­dy­cyny. Real­iza­c­ja pod­pisanej umowy i połącze­nie wspom­ni­anych kom­pe­tencji poz­woli na stworze­nie innowa­cyjnych rozwiązań medy­cznych, wspier­anych przez sys­te­my infor­maty­czne w zakre­sie sze­roko rozu­mi­anej diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz opie­ki nad pac­jen­tem. Współpra­ca Comarch z Uni­w­er­sytetem pomoże wypra­cow­ać inter­op­er­a­cyjne narzędzia, które będą mogły znaleźć powszechne zas­tosowanie w sys­temie opie­ki zdrowot­nej i ksz­tałce­niu kadr medy­cznych, pod­nosząc ich jakość.

 

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP