Aktualności

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych


W związku z real­iza­cją pro­jek­tu „Nowoczesne stan­dardy ksz­tałce­nia doskon­alącego lekarzy spec­jal­istów w wybranych spec­jal­iza­c­jach zabiegowych ze szczegól­nym wyko­rzys­taniem nowa­tors­kich rozwiązań infor­maty­cznych”  (umowa nr FERS.01.01-IP.02–0001/23) uprze­jmie infor­mu­ję o rozpoczę­ciu rekru­tacji Instruk­torów/-ki zabiegów endoskopowych w zakre­sie bron­chofiberoskopii i tech­nik endoskopowych w ginekologii do Zespołu Intruk­torów/-ek Zabiegów Endoskopowych oraz Instruk­torów/-ek symu­lacji do Zespołu Instruk­torów/-ek symu­lacji.

Instruk­tor/-ka zabiegów endoskopowych powinien/-na speł­ni­ać następu­jące wyma­gania:

  • czyn­ny zawodowo lekarz będą­cy równocześnie nauczy­cielem aka­demickim i pra­cown­ikiem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
  • spec­jal­iza­c­ja w dziedzinie medy­cyny wyko­rzys­tu­jącej zabie­gi endoskopowe,
  • co najm­niej 2 lata doświad­czenia dydak­ty­cznego w prowadze­niu zajęć na kur­sach spec­jal­iza­cyjnych lub doskon­alą­cych dla lekarzy,
  • doświad­cze­nie w wykony­wa­niu badań i zabiegów endoskopowych (co najm­niej 200 pro­ce­dur).

Instruk­tor/-ka symu­lacji powinien/-na speł­ni­ać następu­jące wyma­gania:

  • co najm­niej 2 lata doświad­czenia dydak­ty­cznego w prowadze­niu zajęć dydak­ty­cznych z wyko­rzys­taniem symu­lacji medy­cznych.

Wyboru Instruktorów/Instruktorek dokona wewnętrz­na komis­ja rekru­ta­cyj­na na pod­staw­ie przesłanych przez kandy­datów/-ki for­mu­la­rzy zgłoszeniowych oraz CV.

Uprawnieni do udzi­ału w rekru­tacji są jedynie pra­cown­i­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w pro­ce­sie rekru­tacji pros­zone są o przesłanie do 13.05.2024 r. godz. 16:00 (decy­du­je data wpły­wu) for­mu­la­rza zgłoszeniowego, CV oraz deklaracji na adres:

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Muszyńskiego 2, pok. 3.08
90–151 Łódź

Z dopiskiem „FERS”

W przy­pad­ku pytań związanych z pro­ce­sem rekru­tacji prosimy o kon­takt:

Zał. 2 Deklarac­ja

Zał. 3a For­mu­la­rz zgłoszeniowy — Instruk­tor zabiegów

Zał. 3b For­mu­la­rz zgłoszeniowy — Instruk­tor Symu­lacji

Zał. 4 Regulamin_rekrutacji_Ł_DC

Zał. 5 Reg­u­lamin pra­cy Ł DC

  • Opublikowano: 7 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP