Aktualności

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!


Sytu­ac­ja demograficz­na to najwięk­sze wyzwanie XXI wieku. Konieczny jest zupełnie nowy sys­tem opie­ki nad osoba­mi starszy­mi. Wyma­ga to nowa­torskiego pode­jś­cia do prob­lemów „siwiejącej pop­u­lacji”, której potrze­by są częs­to niedostrze­gane. To tworzy olbrzymią niszę na rynku pra­cy i usług.

Chce­my wypełnić ją spec­jal­is­ta­mi, którzy będą wiedzieć jak pro­jek­tować, wdrażać i efek­ty­wnie wyko­rzysty­wać nowe rozwiąza­nia.

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom społecznym, tren­dom demograficznym i potrze­bom rynku, stworzyliśmy nowy, unikalny kierunek studiów — koor­dynowana opieka senio­ral­na (man­aged senior care).

  • unika­towy pro­gram studiów twor­zony w ścisłej współpra­cy z pra­co­daw­ca­mi
  • nauczanie poprzez prak­tykę
  • zagraniczne wymi­any szkole­niowe
  • elasty­cz­na ścież­ka ksz­tałce­nia (także dla osób pracu­ją­cych)
Studia licencjackie realizowane w ramach projektu konkursowego EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego definiowanych w RSI LORIS 2030, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach konkursu
1/NPK/ POWER/3.1/2016.
  • Opublikowano: 1 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP