Aktualności

Nowy numer „UM magazynu”


Zaprasza­my do lek­tu­ry najnowszego wyda­nia mag­a­zynu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W numerze relac­je z uczel­ni­anych wydarzeń: Drzwi Otwartych, piątej edy­cji pro­gra­mu KUMPEL, Kwiet­nia Innowacji, WOŚP, kon­fer­encji. Z naszy­mi naukow­ca­mi roz­maw­iamy o chorobach rzad­kich, lecze­niu choro­by Alzheimera oraz eko­log­icznym fan­tomie do nau­ki resus­cy­tacji. Prezes Fun­dacji FUMED opowia­da o 12 lat­ach dzi­ałal­noś­ci wspier­a­jącej rozwój uczel­ni.

Wszys­tkie wyda­nia „UM mag­a­zynu” - bieżące oraz archi­walne - są dostęp­ne w intranecie oraz na stron­ie inter­ne­towej: https://ummagazyn.umed.pl/

  • Opublikowano: 23 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP