Aktualności

Nowe umowy Inter-instytucjonalnych na wymianę studentów


Pełnomoc­nik ds. Współpra­cy Zagranicznej oraz Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej infor­mu­ją o pod­pisa­niu nowych umów*    Inter-insty­tucjon­al­nych na wymi­anę stu­den­tów w ramach Pro­gra­mu Eras­mus + na uczel­ni­ach:

 

Uni­ver­si­ta di Fog­gia Włochy medy­cy­na w języku włoskim
Lithuan­ian Uni­ver­si­ty of Health Sci­ence, Kowno Lit­wa stom­a­tolo­giaanal­i­ty­ka medy­cz­na
[10 semes­tr]
w języku ang­iel­sku
Comenus Uni­ver­si­ty in Bratisla­va Słowac­ja medy­cy­nastom­a­tolo­gia w języku ang­iel­skim
Uni­ver­si­ty of Novi Sad Ser­bia medy­cy­na stom­a­tolo­gia w języku ang­iel­skim

 

Zachęcamy do zapoz­na­nia się z nowym miejs­ca­mi.

*Uczel­nie zostały dodane do Wykazu uczel­ni na rok 2016/2017, na których moż­na odby­wać stu­dia zagraniczne w ramach pro­gra­mu Eras­mus +.

http://www.umed.lodz.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=erasmus_dopobrania2
https://umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/studia/studia-dokumenty-do-pobrania/

  • Opublikowano: 8 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP